09187777898 سعیدی 09185568481سعیدی

۰

لیست آخرین قیمت تلویزیون ال جی در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K مدل 55UN7100 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K مدل 55UN7440 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳ تلویزیون65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 65UP7550 ۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K مدل 49UN71006 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65NANO90 ۳۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۷ تلویزیون 55 اینچ اسمارت OLED ال جی 2021 مدل C1-55 ۳۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۸ تلویزیون 50 اینچ اسمارت 4K 2021 ال جی مدل 50UP7750 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 50NANO75 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65UN711 ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K مدل 75UN7180 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 50UP7550 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۳ تلویزیون 65 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 65UP8000 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UP7550 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی B1 OLED2021 4K مدل 55B1 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۶ تلویزیون 65 اینچ اسمارت 4K 2021 ال جی مدل 65UP7750 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی مدل 43LM5500 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۸ تلویزیون 55 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 55UP7750 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۹ تلویزیون 70 اینچ اال جی سمارت 4K ال جی 2021 مدل 70UP7550 ۲۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۰ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4k اسمارت مدل UN8100 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد اسمارت 4K مدل 65CX PVA ۴۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO79 ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۳ تلویزیون ال جی 86 اینچ اسمارت 4K مدل 86UN8080PVA ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۴ تلویزیون ال جی 43 اینچ مدل LM6300 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4kاسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۶ تلویزیون ال جی 32 اینچ ال جی Full HD مدل 32LM500 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۷ تلویزیون ال جی 43 اینچ مدل 43LM5700 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k اسمارت مدل 65UN7440 ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 4k مدل55NANO90 ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۳۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65C1 ۵۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA ۴۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۳ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد اسمارت 4K مدل 77CX PVA ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۴ تلویزیون ال جی 43 اینچ 4k اسمارت مدل 43UN71006LB ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی B1 OLED2021 4K مدل 65B1 ۴۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65A1 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 43UP7550 ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 55UP7600 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۹ تلویزیون 77 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 77C1 ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 55A1 ۲۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 55NANO75 ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 65NANO75 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۳ تلویزیون 65 اینچ اسمارت ال جی G1 OLED 2021 4k مدل 65G1 ۶۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 75UP8050 ۳۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 50Nano80 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 75UP7800 ۳۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 75UP8100 ۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۸ تلویزیون 32 اینچ ال جی LM6370 اسمارت HDمدل 32LM6370 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۹ تلویزیون 43 اینچ ال جی LM6370 اسمارت fUll HD مدل 43LM6370 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵۰ تلویزیون 43 اینچ ال جی US660 اسمارت 4k مدل 43US660 ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵۱ تلویزیون 86 اینچ ال جی UN851 4k مدل 86UN851COZA ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵۲ تلویزیون ال جی 43 اینچ ال جی Full HD مدل 43LM500 ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
43اینچ
۵۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K UHD مدل 43UN7340 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
49 اینچ
۵۴ تلویزیون اسمارت 49 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 49NANO80 LG ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
50اینچ
۵۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K مدل 50UN7340 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
55اینچ
۵۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO86 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K مدل 55UN8060 ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO80 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل NANO86 ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۶۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 55Nano80 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
65اینچ
۶۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO86 ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۶۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 4k smart مدل Nano80 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۶۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K UHD مدل 65UN8060 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۶۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO80 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۶۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل NANO86 ۳۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
75اینچ
۶۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 75Nano80 ۴۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹