۰

لیست آخرین قیمت تلویزیون ال جی در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K مدل 55UN7100 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 50NANO75 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65UN711 ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 50UP7550 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶ تلویزیون 65 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 65UP8000 ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65NANO90 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۸ تلویزیون 55 اینچ اسمارت OLED ال جی 2021 مدل C1-55 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO79 ۲۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی B1 OLED2021 4K مدل 55B1 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۱ تلویزیون 43 اینچ ال جی مدل 43LM5500 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۲ تلویزیون 70 اینچ اال جی سمارت 4K ال جی 2021 مدل 70UP7550 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی NANO90 اسمارت 2021 4K مدل 86NANO90 ۸۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP8000 اسمارت 4k مدل 75UP80003LR ۳۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۵ تلویزیون 55اینچ ال جی UP76706 اسمارت 4K مدل 55UP76706LB ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۶ قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ8000 مدل 65UQ80006LD 2022 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی UP7800 مدل 50UP78003LB ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۸ تلویزیون 60 اینچ ال جی UP8000 اسمارت 4k مدل 60UP80003LR ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت 2022 4k مدل 75UQ80006LD ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد اسمارت 4K مدل 65CX PVA ۴۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۱ تلویزیون ال جی 32 اینچ ال جی Full HD مدل 32LM500 ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۲ تلویزیون ال جی 43 اینچ ال جی Full HD مدل 43LM500 ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 4k مدل55NANO90 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۳۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65C1 ۵۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۷ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد اسمارت 4K مدل 77CX PVA ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی B1 OLED2021 4K مدل 65B1 ۴۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K مدل 75NANO97 ۷۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65A1 ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 55NANO75 ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 65NANO75 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 75NANO75 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 55UP7600 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۵ تلویزیون 77 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 77C1 ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 8K مدل 75NANO95 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 65UP7800 ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 65UP8100 ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 75UP8100 ۴۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۰ تلویزیون 86 اینچ ال جی NAN075 اسمارت 4k مدل 86NANO75 ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 50UP7500 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۲ تلویزیون 77 اینچ ال جی C2 اولد 2022 مدل OLED 77C2 ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO81 اسمارت 4k مدل 65NANO81 ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۴ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی UP7700 اسمارت 4k مدل 55UP77003LB ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی NANO79 مدل 43NANO796PB ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO81 اسمارت 4k مدل 55NANO81 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی LM6370 اسمارت fUll HD مدل 43LM6370 ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی US660 اسمارت 4k مدل 43US660 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۹ تلویزیون 32اینچ ال جی HD LM5500 مدل 32LM5500 ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۰ تلویزیون 55اینچ ال جی NANO90 اسمارت 4k 2021 مدل 55NANO90 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO90 اسمارت 4K 2021 مدل 65NANO90 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP7700 اسمارت 4k مدل 65UP77003LB ۲۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی UN851 4k مدل 86UN851COZA ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۴ تلویزیون 55اینچ ال جی NANAO79 اسمارت 4kمدل 55NANO79 ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO89 مدل 65NANO89 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ8050 اسمارت 2022 4K مدل 65UQ8050 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO84 نانوسل 4k 2022 مدل 75NANO846QA ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO96 8K مدل 75NANO966PA ۷۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED 806 کیوند 4k 2022 مدل 55QNED806QA ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۰ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO88 مدل 55NANO886PB ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۱ قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ NANO86 نانوسل مدل 75NANO86 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۲ تلویزیون 82 اینچ ال جی UP8000 مدل 82UP80003LA ۶۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی QNED91 کیوند 2022 مدل 86QNED913PA ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۴ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ9100 اسمارت 4k 2022 مدل 55UQ91006 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۵ قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ9100 مدل 65UQ91006LA 2022 ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO84 مدل 65NANO84 2022 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO86 مدل 50NANO866PA ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
55NANO96
۶۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO96 نانوسل 8k مدل 55NANO96 ۳۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
55اینچ
۶۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل NANO86 ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۷۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO86 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۷۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K مدل 55UN8060 ۲۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
65اینچ
۷۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K UHD مدل 65UN8060 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۷۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل NANO86 ۳۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۷۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO86 ۳۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد C2
۷۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی C2 اولد 4k 2022 مدل OLED 55C2 ۴۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون uq8000 ال جی
۷۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ8000 مدل 55UQ80006LD ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی 2022 un8160
۷۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی UN8160 اسمارت 4k 2022 مدل 65UN8160PVA ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی 65 اینچ nanp95
۷۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 نانوسل 8K مدل 65NANO95 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی c1
۷۹ تلویزیون 48 اینچ اولد ال جی 4K C1 مدل 48C1 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی c2
۸۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی C2 اولد 2022 مدل OLED 65C2 ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی nano79
۸۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO79 مدل 50NANO796PB ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی up7550
۸۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UP7550 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی up7750
۸۳ تلویزیون 43 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 43UP7750 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی UP8000
۸۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی UP8000 مدل 86UP80003LA ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی uq8000
۸۵ قیمت تلویزیون 43 اینچ ال جی UQ8000 مدل 43UQ80006LD ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی uq8100
۸۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ8100 مدل 55UQ81003LB ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی UQ9000
۸۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ9000 مدل 55UQ90003LA ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی uq9000
۸۸ ‎تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ9000 مدل 50UQ90003LA 2022 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی در بانه
۸۹ تلویزیون ال جی UP751 سایز 55 اینچ مدل 55UP751C0GG ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی نانو 76
۹۰ تلویزیون ال جی 75 اینچ NANO76 مدل 75NANO763QA ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی نانو 80
۹۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO80 مدل 55NANO80VPA ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی نانو 82
۹۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO82 مدل 55NANO823QB ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی نانو 88
۹۳ تلویزیون ال جی NANO88 نانو 88 سایز 75 اینچ مدل 75NANO883PB ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۹۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO88 نانوسل 4k مدل 65NANO88 ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی نانو 91
۹۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO91 مدل 55NANO913PA ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون اولد ال جی CS
۹۶ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی CS مدل OLED55CS 2022 ۳۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون نانوسل ال جی نانو 91
۹۷ تلویزیون ال جی NANO91 نانوسل سایز 65 اینچ مدل 65NANO91 ۴۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 43 اینچ ال جی up7690
۹۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی UP7690 اسمارت 4k مدل 43UP76903 ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 43 اینچ ال جی up8100
۹۹ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 43UP8100 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 50 اینچ ال جی UN7340
۱۰۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K مدل 50UN7340 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO80
۱۰۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO80 ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 55 اینچ اولدال جی a1
۱۰۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 55A1 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO80
۱۰۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO80 ۲۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی up7550
۱۰۴ تلویزیون65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 65UP7550 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی up76706
۱۰۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP76706 اسمارت 4K مدل 65UP76706LB ۲۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 70 اینچ ال جی up8100
۱۰۶ تلویزیون 70 اینچ ال جی UP8100 اسمارت 4K مدل 70UP8100 ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO80
۱۰۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 75Nano80 ۵۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 75 اینچ ال جی up7500
۱۰۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 75UP7500 ۳۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 75 اینچ ال جی up8050
۱۰۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 75UP8050 ۳۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال ج 32 اینچ LM637
۱۱۰ تلویزیون 32 اینچ ال جی LM6370 اسمارت HDمدل 32LM6370 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال ج 32 اینچ LP500
۱۱۱ تلویزیون 32 اینچ ال جی LP500 HD 2021 مدل 32LP500 ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 43 اینچ up7550
۱۱۲ تلویزیون 43 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 43UP7550 ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 50 اینچ NANO80
۱۱۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 50Nano80 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 50 اینچ up7750
۱۱۴ تلویزیون 50 اینچ اسمارت 4K 2021 ال جی مدل 50UP7750 ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ NANO80
۱۱۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 55Nano80 ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ up7500
۱۱۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 55UP7500 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ up7750
۱۱۷ تلویزیون 55 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 55UP7750 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ up8000
۱۱۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 55UP8000 ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ UP8100
۱۱۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 55UP8100 ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینج کیوند
۱۲۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED90 کیوند 4K مدل 65QNED90 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ NANO80
۱۲۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 4k smart مدل Nano80 ۲۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ up7500
۱۲۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 65UP7500 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ up7750
۱۲۳ تلویزیون 65 اینچ اسمارت 4K 2021 ال جی مدل 65UP7750 ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ up8150
۱۲۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4kاسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۲۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ up7500
۱۲۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP7700 اسمارت 4k مدل 75UP77003LB ۳۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ up7800
۱۲۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 75UP7800 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی up7800
۱۲۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی UP7800 اسمارت 4K مدل 55UP78003LB ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹