09187777898 سعیدی 09185568481 سعیدی

۰

لیست آخرین قیمت تلویزیون ال جی در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K مدل 55UN7100 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65NANO90 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴ تلویزیون 55 اینچ اسمارت OLED ال جی 2021 مدل C1-55 ۳۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 50NANO75 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65UN711 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 50UP7550 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۸ تلویزیون 65 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 65UP8000 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO79 ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی B1 OLED2021 4K مدل 55B1 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP8000 اسمارت 4k مدل 75UP80003LR ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۲ تلویزیون 55اینچ ال جی UP76706 اسمارت 4K مدل 55UP76706LB ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۳ تلویزیون 60 اینچ ال جی UP8000 اسمارت 4k مدل 60UP80003LR ۱۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت 2022 4k مدل 75UQ80006LD ۴۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد اسمارت 4K مدل 65CX PVA ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۶ تلویزیون 70 اینچ اال جی سمارت 4K ال جی 2021 مدل 70UP7550 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۷ تلویزیون 86 اینچ ال جی NANO90 اسمارت 2021 4K مدل 86NANO90 ۸۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 4k مدل55NANO90 ۲۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65C1 ۵۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۲ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد اسمارت 4K مدل 77CX PVA ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی B1 OLED2021 4K مدل 65B1 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K مدل 75NANO97 ۷۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65A1 ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۶ تلویزیون ال جی 32 اینچ ال جی Full HD مدل 32LM500 ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۷ تلویزیون ال جی 43 اینچ ال جی Full HD مدل 43LM500 ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 55NANO75 ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 65NANO75 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 75NANO75 ۴۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۱ تلویزیون 65 اینچ اسمارت ال جی G1 OLED 2021 4k مدل 65G1 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 55UP7600 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۳ تلویزیون 77 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 77C1 ۸۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 8K مدل 75NANO95 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 65UP7800 ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 65UP8100 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 75UP8100 ۳۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO81 اسمارت 4k مدل 65NANO81 ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۹ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی UP7700 اسمارت 4k مدل 55UP77003LB ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO81 اسمارت 4k مدل 55NANO81 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۱ تلویزیون 43 اینچ ال جی LM6370 اسمارت fUll HD مدل 43LM6370 ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۲ تلویزیون 43 اینچ ال جی US660 اسمارت 4k مدل 43US660 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی NAN075 اسمارت 4k مدل 86NANO75 ۷۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی UN851 4k مدل 86UN851COZA ۷۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۵ تلویزیون 55اینچ ال جی NANAO79 اسمارت 4kمدل 55NANO79 ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۶ تلویزیون 32اینچ ال جی HD LM5500 مدل 32LM5500 ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۷ تلویزیون 55اینچ ال جی NANO90 اسمارت 4k 2021 مدل 55NANO90 ۲۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO90 اسمارت 4K 2021 مدل 65NANO90 ۳۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP7700 اسمارت 4k مدل 65UP77003LB ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ8050 اسمارت 2022 4K مدل 65UQ8050 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO84 نانوسل 4k 2022 مدل 75NANO846QA ۵۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED 806 کیوند 4k 2022 مدل 55QNED806QA ۲۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵۳ قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ NANO86 نانوسل مدل 75NANO86 ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵۴ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ9100 اسمارت 4k 2022 مدل 55UQ91006 ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون ال جی 49 اینچ NANO80
۵۵ قیمت تلویزیون ال جی 49 اینچ NANO80 مدل 49NANO80 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
55NANO96
۵۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO96 نانوسل 8k مدل 55NANO96 ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
55اینچ
۵۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO86 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K مدل 55UN8060 ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل NANO86 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
65اینچ
۶۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO86 ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۶۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K UHD مدل 65UN8060 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۶۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل NANO86 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون ال جی 2022 un8160
۶۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی UN8160 اسمارت 4k 2022 مدل 65UN8160PVA ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون ال جی 65 اینچ nanp95
۶۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 نانوسل 8K مدل 65NANO95 ۴۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون ال جی up7550
۶۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UP7550 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون ال جی نانو 88
۶۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO88 نانوسل 4k مدل 65NANO88 ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 43 اینچ ال جی up7690
۶۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی UP7690 اسمارت 4k مدل 43UP76903 ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 43 اینچ ال جی up8100
۶۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 43UP8100 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 50 اینچ ال جی UN7340
۶۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K مدل 50UN7340 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO80
۷۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO80 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 55 اینچ اولدال جی a1
۷۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 55A1 ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO80
۷۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO80 ۲۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی up7550
۷۳ تلویزیون65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 65UP7550 ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی up76706
۷۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP76706 اسمارت 4K مدل 65UP76706LB ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 70 اینچ ال جی up8100
۷۵ تلویزیون 70 اینچ ال جی UP8100 اسمارت 4K مدل 70UP8100 ۳۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO80
۷۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 75Nano80 ۵۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 75 اینچ ال جی up7500
۷۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 75UP7500 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
قیمت تلویزیون 75 اینچ ال جی up8050
۷۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 75UP8050 ۳۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال ج 32 اینچ LM637
۷۹ تلویزیون 32 اینچ ال جی LM6370 اسمارت HDمدل 32LM6370 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال ج 32 اینچ LP500
۸۰ تلویزیون 32 اینچ ال جی LP500 HD 2021 مدل 32LP500 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 43 اینچ up7550
۸۱ تلویزیون 43 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 43UP7550 ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 50 اینچ NANO80
۸۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 50Nano80 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 50 اینچ up7750
۸۳ تلویزیون 50 اینچ اسمارت 4K 2021 ال جی مدل 50UP7750 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ NANO80
۸۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 55Nano80 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ up7500
۸۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 55UP7500 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ up7750
۸۶ تلویزیون 55 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 55UP7750 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ up8000
۸۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 55UP8000 ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ UP8100
۸۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 55UP8100 ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینج کیوند
۸۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED90 کیوند 4K مدل 65QNED90 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ NANO80
۹۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 4k smart مدل Nano80 ۲۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ up7500
۹۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 65UP7500 ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ up7750
۹۲ تلویزیون 65 اینچ اسمارت 4K 2021 ال جی مدل 65UP7750 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ up8150
۹۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4kاسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ up7500
۹۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP7700 اسمارت 4k مدل 75UP77003LB ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ up7800
۹۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 75UP7800 ۳۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی up7800
۹۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی UP7800 اسمارت 4K مدل 55UP78003LB ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹