۰

لیست آخرین قیمت تلویزیون ال جی در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65UN711 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65NANO90 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۳ تلویزیون 55 اینچ اسمارت OLED ال جی 2021 مدل C1-55 ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۴ تلویزیون 75 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 75UP7750 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی مدل 43LM5500 ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۳۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۸ تلویزیون ال جی 32 اینچ ال جی Full HD مدل 32LM500 ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65C1 ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۱۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 4k مدل55NANO90 ۳۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۱۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 55NANO75 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۱۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 65NANO75 ۳۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۱۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 75NANO75 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۱۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 50NANO75 ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۵ تلویزیون 77 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 77C1 ۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۱۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65A1 ۶۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۱۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 8K مدل 75NANO95 ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۱۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K مدل 75NANO97 ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۱۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی B1 OLED2021 4K مدل 65B1 ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۲۰ تلویزیون 65 اینچ اسمارت ال جی G1 OLED 2021 4k مدل 65G1 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۲۱ تلویزیون 85 اینچ ال جی 2021 نانو سل 4k اسمارت مدل 85NANO85 ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۲۲ تلویزیون 43 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 43UP7500 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۲۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 75UP8100 ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۲۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 65UP8100 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۲۵ تلویزیون 77 اینچ ال جی C2 اولد 2022 مدل OLED 77C2 ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۲۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی LM6370 اسمارت fUll HD مدل 43LM6370 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۲۷ تلویزیون 55اینچ ال جی NANAO79 اسمارت 4kمدل 55NANO79 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۲۸ تلویزیون 55اینچ ال جی NANO90 اسمارت 4k 2021 مدل 55NANO90 ۳۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۲۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO90 اسمارت 4K 2021 مدل 65NANO90 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۳۰ تلویزیون 60 اینچ ال جی UP8000 اسمارت 4k مدل 60UP80003LR ۳۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۳۱ تلویزیون 86 اینچ ال جی NAN075 اسمارت 4k مدل 86NANO75 ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۳۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد اسمارت 4K مدل 65CX PVA ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۳۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO84 نانوسل 4k 2022 مدل 75NANO846QA ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۳۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ8050 اسمارت 2022 4K مدل 65UQ8050 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۳۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت 2022 4k مدل 75UQ80006LD ۵۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۳۶ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی UP7700 اسمارت 4k مدل 55UP77003LB ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۳۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED 806 کیوند 4k 2022 مدل 55QNED806QA ۳۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۳۸ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ9100 اسمارت 4k 2022 مدل 55UQ91006 ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۳۹ قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ NANO86 نانوسل مدل 75NANO86 ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۴۰ قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ8000 مدل 65UQ80006LD 2022 ۳۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۴۱ قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO79 مدل 65NANO796QA 2022 ۳۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۴۲ قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ9100 مدل 65UQ91006LA 2022 ۳۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۴۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO84 مدل 65NANO84 2022 ۳۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۴۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO96 8K مدل 75NANO966PA ۷۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۴۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی UP7800 مدل 50UP78003LB ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۴۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO89 مدل 65NANO89 ۴۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۴۷ تلویزیون 86 اینچ ال جی QNED91 کیوند 2022 مدل 86QNED913PA ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۴۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی NANO79 مدل 43NANO796PB ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۴۹ قیمت و خریدتلویزیون ال جی NANO84 سایز 55 اینچ مدل 55NANO846QA ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۵۰ تلویزیون 86 اینچ ال جی nano85 اسمارت مدل 86NANO85 ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۵۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ7500 اسمارت 55UQ7500 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۵۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی UR8000 اسمارت 2023 مدل 55UR8000 ۲۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۵۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ8050 اسمارت 55UQ8050 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۵۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED81 کیوند 81 اسمارت 2023 مدل 65QNED816 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۵۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED81 کیوند 81 مدل 75QNED816 ۷۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۵۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی UR7300 مدل 55UR7300 ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۵۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی UR8000 مدل 50UR8000 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۵۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED7S کیوند 7S مدل 55QNED7S ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۵۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED7S کیوند 7S مدل 65QNED7S ۴۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۶۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO77 نانو 77 اسمارت 2022 مدل 65NANO776 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی 49 اینچ NANO80
۶۱ قیمت تلویزیون ال جی 49 اینچ NANO80 مدل 49NANO80 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
55NANO96
۶۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO96 نانوسل 8k مدل 55NANO96 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
55اینچ
۶۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO86 ۳۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۶۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل NANO86 ۳۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
65اینچ
۶۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل NANO86 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۶۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO86 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
اولد C3اینچ 65
۶۷ تلویزیون ال جی C3 اولد 65 اینچ OLED65C3 ۸۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تاویزیون اولد ال جی CS
۶۸ قیمت تلویزیون اولد ال جی 65 اینچ CS مدل OLED65CS ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیزون ال جی C3
۶۹ تلویزیون 77 اینج ال جی C3 اولد OLED77C3 ۲۰۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد C2
۷۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی C2 اولد 4k 2022 مدل OLED 55C2 ۵۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون 55 اینچ ال جی نانو76
۷۱ تلویزیون ال جی NANO76 سایز 55 اینچ 2022 مدل 55NANO763QA ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون uo8050 ال جی
۷۲ تلویزیون ال جی 75 اینچ UQ8050 اسمارت مدل 75UQ8050 2022 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون uq8000 ال جی
۷۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ8000 مدل 55UQ80006LD ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
تلویزیون ال جی 65 اینچ nanp95
۷۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 نانوسل 8K مدل 65NANO95 ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی 70UQ8100
۷۵ تلویزیون ال جی UQ8100 مدل 70UQ8100 سایز 70 ایتچ 2022 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی c1
۷۶ تلویزیون 48 اینچ اولد ال جی 4K C1 مدل 48C1 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی c2
۷۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی C2 اولد 2022 مدل OLED 65C2 ۷۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی nano79
۷۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO79 مدل 50NANO796PB ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
تلویزیون ال جی NANO81
۷۹ قیمت تلویزیون ال جی NANO81 سایز 75 اینچ 2022 اسمارت مدل 75NANO813PA ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی up7750
۸۰ تلویزیون 43 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 43UP7750 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
تلویزیون ال جی UP7760
۸۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP7760 اسمارت مدل 75UP7760 ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی up7760
۸۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP7760 اسمارت 4K مدل 65UP7760 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
تلویزیون ال جی UP7760
۸۳ قیمت تلویزیون ال جی UP7760 سایز 55 اینچ اسمارت 4K مدل  55UP7760 ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
تلویزیون ال جی uq7000
۸۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ7000 اسمارت 2022 مدل 65UQ70006LB ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی uq7500
۸۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ7500 اسمارت 2022 مدل 65UQ7500 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی UQ7500
۸۶ قیمت تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ7500 اسمارت 2022 مدل 50UQ7500 ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی uq8000
۸۷ قیمت تلویزیون 43 اینچ ال جی UQ8000 مدل 43UQ80006LD ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی UQ8100
۸۸ قیمت وخریدتلویزیون 75 اینچ ال جی UQ8100 مدل 75UQ8100 ۵۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی uq8100
۸۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ8100 مدل 55UQ81003LB ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی UQ9000
۹۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ9000 مدل 55UQ90003LA ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی uq9000
۹۱ ‎تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ9000 مدل 50UQ90003LA 2022 ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی UQ9000
۹۲ تلویزیون 86 اینچ ال جی UQ9000 اسمارت 2022 مدل 86UQ90006 ۹۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲
۹۳ تلویزیون ال جی UQ9000 سایز 75 اینچ 2022 مدل 75UQ9000 ۵۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی uq9100
۹۴ تلویزیون ال جی UQ9100 سایز 75 اینچ 2022 مدل 75UQ9100 ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی اولد 65 اینچ
۹۵ تلویزیون 65 اینچ اولد ال جی G2 اسمارت 2022 4k مدل 65G2 ۹۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی نانو 76
۹۶ تلویزیون ال جی 75 اینچ NANO76 مدل 75NANO763QA ۵۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۹۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO76 مدل 65NANO763QA ۳۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی نانو 79
۹۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO79 نانو 79 اسمارت 2022 مدل 75NANO796QA ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی نانو 796
۹۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO79 اسمارت 2022 نانو 79 مدل 55NANO796 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
تلویزیون ال جی نانو 80
۱۰۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO80 مدل 55NANO80VPA ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی نانو 80 2022
۱۰۱ قیمت تلویزیون ال جی NANO80 نانوسل 65 اینچ 2022 نانو 80 مدل 65NANO80 ۳۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
تلویزیون ال جی نانو 82
۱۰۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO82 مدل 55NANO823QB ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی نانو 84
۱۰۳ تلویزیون ال جی NANO84 نانو سل سایز 50 اینچ 2022 مدل 50NANO846QA ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی نانو 88
۱۰۴ تلویزیون ال جی NANO88 نانو 88 سایز 75 اینچ مدل 75NANO883PB ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
۱۰۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO88 نانوسل 4k مدل 65NANO88 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی نانو 91
۱۰۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO91 مدل 55NANO913PA ۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی نانو75
۱۰۷ تلویزیون ال جی NANO75 سایز 55 اینچ مدل 55NANO756PA ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
۱۰۸ تلویزیون 70 اینچ ال جی NAN075 نانو 75 مدل 70NANO75VPA ۴۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی نانو79
۱۰۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی NANO79 نانو 79 مدل 86NANO796QA 2022 ۹۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی کیوند 80
۱۱۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED80 اسمارت 2022 مدل 75QNED806 ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی کیوند 87
۱۱۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED87 کیوند 2022 مدل 65QNED876QB ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون ال جی کیوند80
۱۱۲ قیمت تلویزیون ال جی QNED80 سایز 65 اینچ کیوند 2022 مدل 65QNED806QA ۴۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون اولد ال جی CS
۱۱۳ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی CS مدل OLED55CS 2022 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون نانو 76 ال جی
۱۱۴ تلویزیون 70 اینچ ال جی NANO76 نانو 76 مدل 70NANO763qa 2022 ۵۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون نانو سل ال جی
۱۱۵ تلویزیون ال جی NANO78 سایز 65 اینچ 2022 مدل 65NANO783QA ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون نانو78ال جی
۱۱۶ قیمت و خریدتلویزیون 55 اینچ ال جی NANO78 اسمارت 2022 مدل 55NANO783QA ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
تلویزیون نانوسل ال جی نانو 91
۱۱۷ تلویزیون ال جی NANO91 نانوسل سایز 65 اینچ مدل 65NANO91 ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون کیوند 81 ال جی
۱۱۸ قیمت و خرید تلویزیون ال جی QNED81 سایز 55 اینچ کیوند مدل 55QNED813QA ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
تلویزیون کیوند ال جی 86 اینچ
۱۱۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی QNED80 کیوند 2022 مدل 86QNED806QA ۱۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO80
۱۲۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO80 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
قیمت تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO80
۱۲۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 75Nano80 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
قیمت تلویزیون ال ج 32 اینچ LP500
۱۲۲ تلویزیون 32 اینچ ال جی LP500 HD 2021 مدل 32LP500 ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
قیمت تلویزیون ال جی 43 اینچ up7550
۱۲۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 43UP7550 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
قیمت تلویزیون ال جی 50 اینچ NANO80
۱۲۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 50Nano80 ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
قیمت تلویزیون ال جی 50 اینچ up7750
۱۲۵ تلویزیون 50 اینچ اسمارت 4K 2021 ال جی مدل 50UP7750 ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ NANO80
۱۲۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 55Nano80 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ up7500
۱۲۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 55UP7500 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ up7750
۱۲۸ تلویزیون 55 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 55UP7750 ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینج کیوند
۱۲۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED90 کیوند 4K مدل 65QNED90 ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ NANO80
۱۳۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 4k smart مدل Nano80 ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ up7750
۱۳۱ تلویزیون 65 اینچ اسمارت 4K 2021 ال جی مدل 65UP7750 ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ up8150
۱۳۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4kاسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۳۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ up7500
۱۳۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP7700 اسمارت 4k مدل 75UP77003LB ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
قیمت تلویزیون ال جی up7800
۱۳۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی UP7800 اسمارت 4K مدل 55UP78003LB ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۴
قیمت تلویزیون اولدال جی 77G2
۱۳۵ تلویزیون 77 اینچ اولد ال جی G2 اسمارت 2022 4k مدل OLED77G2 ۱۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱