09187777898 سعیدی 09185568481سعیدی

۰

لیست آخرین قیمت تلویزیون در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون ال جی 43 اینچ مدل 43LM5700 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4kاسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳ تلویزیون ال جی 32 اینچ ال جی Full HD مدل 32LM500 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد اسمارت 4K مدل 65CX PVA ۴۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵ تلویزیون ال جی 86 اینچ اسمارت 4K مدل 86UN8080PVA ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۶ تلویزیون 70 اینچ اال جی سمارت 4K ال جی 2021 مدل 70UP7550 ۲۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۷ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4k اسمارت مدل UN8100 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۸ تلویزیون ال جی 43 اینچ مدل LM6300 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65C1 ۵۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 4k مدل55NANO90 ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۳۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۲ تلویزیون ال جی 43 اینچ ال جی Full HD مدل 43LM500 ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k اسمارت مدل 65UN7440 ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی B1 OLED2021 4K مدل 65B1 ۴۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۵ تلویزیون ال جی 43 اینچ 4k اسمارت مدل 43UN71006LB ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۶ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد اسمارت 4K مدل 77CX PVA ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی B1 OLED2021 4K مدل 55B1 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UP7550 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO79 ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۰ تلویزیون 65 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 65UP8000 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 50UP7550 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 50NANO75 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65UN711 ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K مدل 75UN7180 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی مدل 43LM5500 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۶ تلویزیون 55 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 55UP7750 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۷ تلویزیون 65 اینچ اسمارت 4K 2021 ال جی مدل 65UP7750 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K مدل 55UN7440 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K مدل 55UN7100 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۱ تلویزیون 50 اینچ اسمارت 4K 2021 ال جی مدل 50UP7750 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۲ تلویزیون 55 اینچ اسمارت OLED ال جی 2021 مدل C1-55 ۳۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65NANO90 ۳۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۴ تلویزیون65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 65UP7550 ۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۵ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K مدل 49UN71006 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۶ تلویزیون 86 اینچ ال جی UN851 4k مدل 86UN851COZA ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 50Nano80 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 43UP7550 ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 55UP7600 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۰ تلویزیون 77 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 77C1 ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 55A1 ۲۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 55NANO75 ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 65NANO75 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA ۴۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۵ تلویزیون 65 اینچ اسمارت ال جی G1 OLED 2021 4k مدل 65G1 ۶۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65A1 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۷ تلویزیون 32 اینچ ال جی LM6370 اسمارت HDمدل 32LM6370 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی LM6370 اسمارت fUll HD مدل 43LM6370 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۹ تلویزیون 43 اینچ ال جی US660 اسمارت 4k مدل 43US660 ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 75UP8050 ۳۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 75UP7800 ۳۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 75UP8100 ۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
43اینچ
۵۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K UHD مدل 43UN7340 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
49 اینچ
۵۴ تلویزیون اسمارت 49 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 49NANO80 LG ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
50اینچ
۵۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K مدل 50UN7340 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
55اینچ
۵۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO86 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K مدل 55UN8060 ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل NANO86 ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 55Nano80 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۶۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO80 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
65اینچ
۶۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO80 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۶۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K UHD مدل 65UN8060 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۶۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل NANO86 ۳۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۶۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO86 ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۶۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 4k smart مدل Nano80 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
75اینچ
۶۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 75Nano80 ۴۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QLED کیولد 8K اسمارت مدل 55Q700T ۳۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ AD690 اسمارت HD 2021 مدل 32AD690 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4k مدل 65AU8002 ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4K مدل 75AU7500 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4K مدل 65AU7500 ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۶ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ AD590 اسمارت 2021 HD مدل 32AD590 ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۷ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 QLED اسمارت 4k مدل 65Q80A ۴۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 کیولد QLED اسمارت 4k مدل 65Q77A ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۹ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 65Q70A ۳۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۰ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 85AU8000 ۶۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۱ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED 4k اسمارت مدل 65Q90T ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۲ تلویزیون 85 اینچ QLED اسمارت 2020 مدل 85Q80T ۹۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۳ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۱۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2021 مدل 65AU9000 ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4kسمارت۲۰۲۱ مدل 75Q60A ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۷ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت۲۰۲۱ مدل 85Q60A ۶۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۸ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 55Q70A ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۹ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 75Q70A ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۰ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED اسمارت 4K مدل 55Q80A ۲۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۱ تلویزیون سامسونگ 58 اینچ 4k اسمارت مدل 58TU7000 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۳ تلویزیون 55 اینچی 2021 QLED سامسونگ اسمارت مدل 55Q60A ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۲۴ تلویزیون ۶۵ اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت ۲۰۲۱ مدل 65Q60A ۲۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۵ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 85Q77A ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۲۷ تلویزیون 55 اینچ‌ منحنی سامسونگ TU8300 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ اسمارت 2021 مدل 55AU9000 ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۰ تلویزیون65 اینچ سامسونگ4k اسمارت مدل 65TU7100 ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۱ تلویزیون 50 اینچی 2021 QLED سامسونگ اسمارت مدل 50Q60A ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
32 اینچ
۳۲ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ Full HD مدل T5300 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
40اینچ
۳۳ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ اسمارت مدل 40T5300 ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
43اینچ
۳۴ تلویزیون 43اینچ سامسونگ اسمارت مدل 43T5300 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
50 اینچ
۳۵ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K مدل 50TU8500 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
50اینچ
۳۶ تلویزیون 2021 سامسونگ 50 اینچ 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
55 اینچ
۳۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K مدل 55Q60T ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۸ تلویزیون UHD 4K کریستال مدل TU8000 اندازه 55 اینچ ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K مدل TU7000 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۰ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ UHD 4K کریستال مدل TU8500 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
55اینچ
۴۱ تلویزیون 55اینچ سامسونگ کیولدQLEDاسمارت 4K مدل55Q70T ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۲ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 55AU7100 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
60اینچ
۴۳ تلویزیون 60 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
65 اینچ
۴۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K مدل 65TU8000 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K QLED اسمارت مدل65Q70T ۳۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K مدل 65TU7000 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۷ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K مدل 65TU8300 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
65اینچ
۴۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۹ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 65AU7100 ۲۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
70
۵۰ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4K مدل 70TU7100 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
75 اینچ
۵۱ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 4K مدل TU8000 ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4K QLED اسمارت مدل 75Q70T ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
75اینچ
۵۳ تلویزیون 75اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل AU8000 ۴۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
85 اینچ
۵۴ تلویزیون 85اینچ سامسونگ کیولد 4KQLED اسمارت مدل 85Q70T ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K Ultra HD مدل 43X7500H ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲ تلویزیون 75 اینچ 4K سونی مدل 75X8077H ۴۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳ تلویزیون سونی55اینچ 4K اسمارت مدل 55X9000H ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X7500H ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K UHD LED مدل 49X8000H ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K Ultra HD مدل X75000H ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۷ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K Ultra HD مدل 55X8000H ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۸ تلویزیون اسمارت 65 اینچ سونی LCD 4K مدل 65X9500H ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۹ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت 65X7500H ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۰ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K Ultra HD مدل 65X7577H ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۱ تلویزیون سونی 75 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 75X85J ۵۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۲ تلویزیون سونی 65اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 65X90J ۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۳ تلویزیون سونی 65 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 65X85J ۳۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۴ تلویزیون سونی 75 اینچ 4k اسمارت مدل 75X9500H ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۵ تلویزیون سونی 75 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 75X90J ۵۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۶ تلویزیون سونی 85 اینچ 4k اسمارت مدل 85X8000H ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۷ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65X8000H ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۸ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 55X80J ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۹ تلویزیون سونی 75 اینچ 4k اسمارت مدل 75X9000H ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۰ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 55X85J ۲۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۱ تلویزیون سونی 65 اینچ 4k اسمارت مدل 65X9000H ۳۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۲ تلویزیون سونی 85 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 85X85J ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۳ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 55X90J ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۴ تلویزیون 55 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 55A80J ۴۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۵ تلویزیون سونی 75 اینچ 4K اسمارت مدل 75X8000H ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۶ تلویزیون 65 اینچ سونی 2021 اسمارت 4K مدل 65X80J ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۷ تلویزیون 65 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 65A80J ۶۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۸ تلویزیون سونی 85 اینچ 4k اسمارت مدل 85X9000H ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۹ تلویزیون 65 اینچ سونی اولد OLED 4k مدل 65A8H ۵۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۰ تلویزیون 75 اینچ سونی 2021 اسمارت 4K مدل 75X80J ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ مانیتور گیمینگ 34 اینچ شیائومی Mi Curved Gaming ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L55M5-5ASP ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳ مانیتور شیائومی 23.8 اینچ مدل Mi 1C ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L65M5-5ASP ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K HDR اسمارت مدل 4X ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
43اینچ
۶ تلویزیون شیائومی 43 اینچ 2021 P1 اسمارت 4k مدل MI TV P1 43 ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
50اینچ
۷ تلویزیون شیائومی 50 اینچ 2021 P1 اسمارت 4K مدلMI TV P150 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
55اینچ
۸ تلویزیون شیائومی 55 اینچ 2021 P1 اسمارت 4k مدل MI TV P1 55 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
75اینچ
۹ تلویزیون کیولد شیائومی Q1 مدل Mi TV 75Q1 سایز 75 اینچ 2021 ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ایوولی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 50اینچ ایوولی کیولد 4K اسمارت مدل 50EV250 QA ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون یونیوا در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون یونیوا 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55 U Class T2 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲ تلویزیون یونیوا 50 اینچ 4k اسمارت مدل 50 U Class T2 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳ تلویزیون یونیوا 32 اینچ FULL HD اسمارت مدل 32 U Class T2 ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴ تلویزیون یونیوا 42 اینچ 2021 اسمارت فول اچ دی مدلS-Class_T2S2 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵ تلویزیون یونیوا 43 اینچ FULL HD اسمارت مدل 43 U Class T2 ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۶ تلویزیون یونیوا 65 اینچ 4k اسمارت مدل 65 U Class T2 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55 اینچ هایسنس اسمارت 4k مدل 55B8000U ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲ تلویزیون هایسنس 65 اینچ اسمارت 4K مدل 65A7100F ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳ تلویزیون هایسنس 65 اینچ اسمارت 4k مدل 65A7200 ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55U8QF ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55A7200 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۶ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 50A7120 ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۷ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل 65U8QF ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۸ تلویزیون 65 اینچ هایسنس اسمارت 4k مدل 65A7120UW ۲۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۹ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55U7WF ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۰ تلویزیون هایسنس 50 اینچ 4k اسمارت مدل 50A7200 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۱ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل 50B7100 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون فلیپس در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 50 اینچ فلیپس 2021 4k مدل 50PUS7906 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 2021 4k مدل 55PUS7906 ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳ تلویزیون 75 اینچ فلیپس 4K اسمارت مدل 75PUS7855 ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴ تلویزیون 65 اینچ فلیپس 2021 4k مدل 65PUS7906 ۴۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 4k OLED 2021 مدل 55OLED 706 ۵۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۶ تلویزیون 65 اینچ فلیپس 4k OLED 2021 مدل 65OLED 706 ۷۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون JVC در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 65 اینچ JVC اسمارت مدل LT-65N885 ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 2021 اندروید 4K مدل JX850 ۲۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 2021 اندروید 4K مدل 55JX850 ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون الک در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 50 اینچ الک K_Elec کره 4K اسمارت مدل 50UK883V ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲ تلویزیون الک 50 اینچ k_Elec کره 4k اسمارت 50UK775V ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شارپ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 50 اینچ شارپ DL6NX اندروید 4k مدل 50DL6NX ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲ تلویزیون شارپ 65 اینچ DL6NX اندروید 4k مدل 65DL6NX ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳ تلویزیون 55 اینچ شارپ DL6NX اندروید 4k مدل 55DL6NX ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹