۰

لیست آخرین قیمت تلویزیون در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 8K مدل 75NANO95 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 65UP7800 ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 65UP8100 ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 55NANO75 ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 65NANO75 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶ تلویزیون 77 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 77C1 ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 75NANO75 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۸ تلویزیون 86 اینچ ال جی UN851 4k مدل 86UN851COZA ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۹ تلویزیون 43 اینچ ال جی US660 اسمارت 4k مدل 43US660 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO81 اسمارت 4k مدل 55NANO81 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۱ تلویزیون 43 اینچ ال جی LM6370 اسمارت fUll HD مدل 43LM6370 ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۲ تلویزیون 86 اینچ ال جی NAN075 اسمارت 4k مدل 86NANO75 ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 50UP7500 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۴ تلویزیون 77 اینچ ال جی C2 اولد 2022 مدل OLED 77C2 ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 75UP8100 ۴۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO81 اسمارت 4k مدل 65NANO81 ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۷ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی UP7700 اسمارت 4k مدل 55UP77003LB ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی NANO79 مدل 43NANO796PB ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65C1 ۵۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 4k مدل55NANO90 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۳۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۳ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد اسمارت 4K مدل 77CX PVA ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۴ تلویزیون ال جی 32 اینچ ال جی Full HD مدل 32LM500 ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۵ تلویزیون ال جی 43 اینچ ال جی Full HD مدل 43LM500 ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی B1 OLED2021 4K مدل 65B1 ۴۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 55UP7600 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K مدل 75NANO97 ۷۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65A1 ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد اسمارت 4K مدل 65CX PVA ۴۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت 2022 4k مدل 75UQ80006LD ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۲ قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ8000 مدل 65UQ80006LD 2022 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی UP7800 مدل 50UP78003LB ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۴ تلویزیون 60 اینچ ال جی UP8000 اسمارت 4k مدل 60UP80003LR ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۵ تلویزیون 70 اینچ اال جی سمارت 4K ال جی 2021 مدل 70UP7550 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی مدل 43LM5500 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP8000 اسمارت 4k مدل 75UP80003LR ۳۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۸ تلویزیون 55اینچ ال جی UP76706 اسمارت 4K مدل 55UP76706LB ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی NANO90 اسمارت 2021 4K مدل 86NANO90 ۸۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۰ تلویزیون 55 اینچ اسمارت OLED ال جی 2021 مدل C1-55 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65NANO90 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K مدل 55UN7100 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۴ تلویزیون 65 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 65UP8000 ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO79 ۲۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 50UP7550 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 50NANO75 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65UN711 ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی B1 OLED2021 4K مدل 55B1 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO89 مدل 65NANO89 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ8050 اسمارت 2022 4K مدل 65UQ8050 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۲ تلویزیون 32اینچ ال جی HD LM5500 مدل 32LM5500 ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۳ تلویزیون 55اینچ ال جی NANAO79 اسمارت 4kمدل 55NANO79 ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۴ تلویزیون 55اینچ ال جی NANO90 اسمارت 4k 2021 مدل 55NANO90 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO90 اسمارت 4K 2021 مدل 65NANO90 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP7700 اسمارت 4k مدل 65UP77003LB ۲۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۷ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO88 مدل 55NANO886PB ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED 806 کیوند 4k 2022 مدل 55QNED806QA ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO96 8K مدل 75NANO966PA ۷۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۰ قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ NANO86 نانوسل مدل 75NANO86 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۱ تلویزیون 86 اینچ ال جی QNED91 کیوند 2022 مدل 86QNED913PA ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۲ تلویزیون 82 اینچ ال جی UP8000 مدل 82UP80003LA ۶۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO84 نانوسل 4k 2022 مدل 75NANO846QA ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۴ قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ9100 مدل 65UQ91006LA 2022 ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO84 مدل 65NANO84 2022 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO86 مدل 50NANO866PA ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۷ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ9100 اسمارت 4k 2022 مدل 55UQ91006 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
55NANO96
۶۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO96 نانوسل 8k مدل 55NANO96 ۳۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
55اینچ
۶۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO86 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۷۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K مدل 55UN8060 ۲۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۷۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل NANO86 ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
65اینچ
۷۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO86 ۳۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۷۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K UHD مدل 65UN8060 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۷۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل NANO86 ۳۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد C2
۷۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی C2 اولد 4k 2022 مدل OLED 55C2 ۴۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون uq8000 ال جی
۷۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ8000 مدل 55UQ80006LD ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی 2022 un8160
۷۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی UN8160 اسمارت 4k 2022 مدل 65UN8160PVA ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی 65 اینچ nanp95
۷۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 نانوسل 8K مدل 65NANO95 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی c1
۷۹ تلویزیون 48 اینچ اولد ال جی 4K C1 مدل 48C1 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی c2
۸۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی C2 اولد 2022 مدل OLED 65C2 ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی nano79
۸۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO79 مدل 50NANO796PB ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی up7550
۸۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UP7550 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی up7750
۸۳ تلویزیون 43 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 43UP7750 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی UP8000
۸۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی UP8000 مدل 86UP80003LA ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی uq8000
۸۵ قیمت تلویزیون 43 اینچ ال جی UQ8000 مدل 43UQ80006LD ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی uq8100
۸۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ8100 مدل 55UQ81003LB ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی uq9000
۸۷ ‎تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ9000 مدل 50UQ90003LA 2022 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی UQ9000
۸۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ9000 مدل 55UQ90003LA ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی در بانه
۸۹ تلویزیون ال جی UP751 سایز 55 اینچ مدل 55UP751C0GG ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی نانو 76
۹۰ تلویزیون ال جی 75 اینچ NANO76 مدل 75NANO763QA ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی نانو 80
۹۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO80 مدل 55NANO80VPA ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی نانو 82
۹۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO82 مدل 55NANO823QB ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی نانو 88
۹۳ تلویزیون ال جی NANO88 نانو 88 سایز 75 اینچ مدل 75NANO883PB ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۹۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO88 نانوسل 4k مدل 65NANO88 ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون ال جی نانو 91
۹۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO91 مدل 55NANO913PA ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون اولد ال جی CS
۹۶ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی CS مدل OLED55CS 2022 ۳۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون نانوسل ال جی نانو 91
۹۷ تلویزیون ال جی NANO91 نانوسل سایز 65 اینچ مدل 65NANO91 ۴۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 43 اینچ ال جی up7690
۹۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی UP7690 اسمارت 4k مدل 43UP76903 ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 43 اینچ ال جی up8100
۹۹ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 43UP8100 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 50 اینچ ال جی UN7340
۱۰۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K مدل 50UN7340 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO80
۱۰۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO80 ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 55 اینچ اولدال جی a1
۱۰۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 55A1 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO80
۱۰۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO80 ۲۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی up7550
۱۰۴ تلویزیون65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 65UP7550 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی up76706
۱۰۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP76706 اسمارت 4K مدل 65UP76706LB ۲۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 70 اینچ ال جی up8100
۱۰۶ تلویزیون 70 اینچ ال جی UP8100 اسمارت 4K مدل 70UP8100 ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO80
۱۰۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 75Nano80 ۵۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 75 اینچ ال جی up7500
۱۰۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 75UP7500 ۳۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 75 اینچ ال جی up8050
۱۰۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 75UP8050 ۳۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال ج 32 اینچ LM637
۱۱۰ تلویزیون 32 اینچ ال جی LM6370 اسمارت HDمدل 32LM6370 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال ج 32 اینچ LP500
۱۱۱ تلویزیون 32 اینچ ال جی LP500 HD 2021 مدل 32LP500 ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 43 اینچ up7550
۱۱۲ تلویزیون 43 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 43UP7550 ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 50 اینچ NANO80
۱۱۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 50Nano80 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 50 اینچ up7750
۱۱۴ تلویزیون 50 اینچ اسمارت 4K 2021 ال جی مدل 50UP7750 ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ NANO80
۱۱۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 55Nano80 ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ up7500
۱۱۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 55UP7500 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ up7750
۱۱۷ تلویزیون 55 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 55UP7750 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ up8000
۱۱۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 55UP8000 ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ UP8100
۱۱۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 55UP8100 ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینج کیوند
۱۲۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED90 کیوند 4K مدل 65QNED90 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ NANO80
۱۲۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 4k smart مدل Nano80 ۲۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ up7500
۱۲۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 65UP7500 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ up7750
۱۲۳ تلویزیون 65 اینچ اسمارت 4K 2021 ال جی مدل 65UP7750 ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ up8150
۱۲۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4kاسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۲۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ up7500
۱۲۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP7700 اسمارت 4k مدل 75UP77003LB ۳۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ up7800
۱۲۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 75UP7800 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی up7800
۱۲۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی UP7800 اسمارت 4K مدل 55UP78003LB ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN700A نئو کیولد 8k مدل 65QN700A ۵۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 8k Q800T مدل 65Q800T ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ QN90A نئوکیولد مدل 85QN90A ۲۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ Q70B کیولد 2022 مدل 85Q70B ۹۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵ قیمت تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q80B مدل 65Q80B 2022 ۳۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶ قیمت و خرید تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q70B مدل 55Q70B 2022 ۲۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q80B کیولد 2022 4k مدل 55Q80B ۲۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4K مدل 55AU7172 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4K مدل 75AU8100 ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QLED کیولد 8K اسمارت مدل 55Q700T ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QLED 4k مدل 75Q95T ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ نئو کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 65QN85A ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۳ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ AD690 اسمارت HD 2021 مدل 32AD690 ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4k مدل 65AU8002 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۵ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ TU7002 اسمارت 4K مدل 43TU7002 ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۶ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ AU7100 اسمارت 4K مدل 50AU7100 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۷ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ AD590 اسمارت 2021 HD مدل 32AD590 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۸ تلویزیون 43 اینچ 2021 سامسونگ FUll HD T5300 مدل UA43T5300AU ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۹ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت مدل 85Q70A ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4K مدل 75AU7500 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4K مدل 65AU7500 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2021 نئو کیولد 4K  مدل 75QN90A ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۳ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 2021 نئو کیولد 4K  مدل 85QN90A ۱۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۴ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 QLED اسمارت 4k مدل 65Q80A ۴۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 کیولد QLED اسمارت 4k مدل 65Q77A ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 نئوکیولد 4k مدل 65QN90A ۶۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۷ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ کیولد QLED اسمارت 4k مدل 85Q80A ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۸ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 65Q70A ۳۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۹ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED 4k اسمارت مدل 65Q90T ۴۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۰ تلویزیون 85 اینچ QLED اسمارت 2020 مدل 85Q80T ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۱ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 55Q70A ۲۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۲ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 75Q70A ۴۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۳ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED اسمارت 4K مدل 55Q80A ۲۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۴ تلویزیون سامسونگ 58 اینچ 4k اسمارت مدل 58TU7000 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ نئو کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 75QN85A ۹۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ AU7100 اسمارت 4K مدل 75AU7100 ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ AU8072 اسمارت 4K مدل 65AU8072 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۸ تلویزیون 82 اینچ سامسونگ TU8000 اسمارت 4k مدل 82TU8000 ۵۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۹ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل 75AU7172 ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4kسمارت۲۰۲۱ مدل 75Q60A ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۲ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت۲۰۲۱ مدل 85Q60A ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۳ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل 85AU7172 ۵۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۴ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 85Q77A ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۴۵ تلویزیون 75 اینچ 4K سامسونگ مدل AU7000 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۶ تلویزیون 55 اینچی 2021 QLED سامسونگ اسمارت مدل 55Q60A ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۷ تلویزیون ۶۵ اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت ۲۰۲۱ مدل 65Q60A ۲۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ نئو کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 55QN85A ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۹ تلویزیون 55 اینچ‌ منحنی سامسونگ TU8300 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۰ تلویزیون65 اینچ سامسونگ4k اسمارت مدل 65TU7100 ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۱ تلویزیون 50 اینچی 2021 QLED سامسونگ اسمارت مدل 50Q60A ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
32 اینچ
۵۲ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ Full HD مدل T5300 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
40اینچ
۵۳ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ اسمارت مدل 40T5300 ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
43اینچ
۵۴ تلویزیون 43اینچ سامسونگ اسمارت مدل 43T5300 ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
50 اینچ
۵۵ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K مدل 50TU8500 ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
55 اینچ
۵۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K مدل 55Q60T ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۷ تلویزیون UHD 4K کریستال مدل TU8000 اندازه 55 اینچ ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K مدل TU7000 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۹ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ UHD 4K کریستال مدل TU8500 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
55اینچ
۶۰ تلویزیون 55اینچ سامسونگ کیولدQLEDاسمارت 4K مدل55Q70T ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۱ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 55AU7100 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
60اینچ
۶۲ تلویزیون 60 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
65 اینچ
۶۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K مدل 65TU8000 ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K QLED اسمارت مدل65Q70T ۳۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۵ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K مدل 65TU8300 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
65اینچ
۶۶ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 65AU7100 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
70
۶۷ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4K مدل 70TU7100 ۲۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
75 اینچ
۶۸ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 4K مدل TU8000 ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4K QLED اسمارت مدل 75Q70T ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۷۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K مدل TU7000 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
85 اینچ
۷۱ تلویزیون 85اینچ سامسونگ کیولد 4KQLED اسمارت مدل 85Q70T ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ bu8000
۷۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 4k 2022 مدل 65BU8000 ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون 2021 سامسونگ 75 اینچ bu8000
۷۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 2022 4k مدل 75BU8000 ۳۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون 2021 سامسونگ 85 اینچ au8000
۷۴ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 85AU8000 ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون 2021 سامسونگ au8000
۷۵ تلویزیون 75اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل AU8000 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون 2021 سامسونگ au9000
۷۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2021 مدل 65AU9000 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون 55 اینچ کیولدسامسونگ q60b
۷۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q60B کیولد 4k 2022 مدل 55Q60B ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ bu8500
۷۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU8500 اسمارت 4k 2022 مدل 65BU8500 ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ 50 اینچ au8000
۷۹ تلویزیون 2021 سامسونگ 50 اینچ 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ 50 اینچ bu8000
۸۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 2022 4k مدل 50BU8000 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ 55 اینچ au8000
۸۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ 58 اینچ au7000
۸۲ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ AU7000 اسمارت 2021 4K مدل 58AU7000 ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ au7000
۸۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ au8000
۸۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۲۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ 70 اینچ au7000
۸۵ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4k AU7000 مدل 70AU7000 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ au8072
۸۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ AU8072 اسمارت 4K مدل 75AU8072 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ au9000
۸۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ اسمارت 2021 مدل 55AU9000 ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ Q70B
۸۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q70B کیولد 2022 4K مدل 65Q70B ۳۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون کیولد سامسونگ 65 اینچ
۸۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q60B کیولد 4K 2022 مدل 65Q60B ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون کیولد سامسونگ Q60B
۹۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q60B کیولدمحصول 2022 4k مدل 75Q60B ۴۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 43 اینچ سامسونگ tu7000
۹۱ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ UHD 4K 43TU7000 ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 50 اینچ سامسونگ bu8500
۹۲ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ BU8500 کریستالی اسمارت 4k 2022 مدل 50BU8500 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 65 اینچ سامسونگ tu7000
۹۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K مدل 65TU7000 ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 75 اینچ سامسونگ q70b
۹۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q70B کیولد 4K 2022 مدل 75Q70B ۵۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ bu8000
۹۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 4k 2022 مدل 55BU8000 ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون سامسونگ 43 اینج au7000
۹۶ تلویزیون 43 اینچ 4K سامسونگ مدل AU7000 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون سامسونگ 50 اینج au7000
۹۷ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون سامسونگ 55 اینچ au7000
۹۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون سامسونگ BU8500
۹۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل BU8500 اسمارت 2022 4k مدل 55BU8500 ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
مشخصات تلویزیون BU8072 سامسونگ
۱۰۰ تلویزیون سامسونگ BU8072 سایز 55 اینچ مدل 55BU8072 ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۱۰

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K Ultra HD مدل 43X7500H ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲ تلویزیون 75 اینچ 4K سونی مدل 75X8077H ۴۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳ تلویزیون سونی55اینچ 4K اسمارت مدل 55X9000H ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X7500H ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K UHD LED مدل 49X8000H ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K Ultra HD مدل X75000H ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۷ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K Ultra HD مدل 55X8000H ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۸ تلویزیون اسمارت 65 اینچ سونی LCD 4K مدل 65X9500H ۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۹ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت 65X7500H ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۰ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K Ultra HD مدل 65X7577H ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۱ تلویزیون سونی 75 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 75X85J ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۲ قیمت تلویزیون 65 اینچ سونی X85K اسمارت 4K 2022 مدل 65X85K ۴۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۳ تلویزیون 55 اینچ سونی X80K اسمارت 2022 4K مدل 55X80K ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۴ تلویزیون سونی 65اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 65X90J ۴۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۵ تلویزیون سونی 65 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 65X85J ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۶ تلویزیون سونی 75 اینچ 4k اسمارت مدل 75X9500H ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۷ تلویزیون سونی 75 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 75X90J ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۸ تلویزیون سونی 85 اینچ 4k اسمارت مدل 85X8000H ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۹ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65X8000H ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۰ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 55X80J ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۱ تلویزیون سونی 75 اینچ 4k اسمارت مدل 75X9000H ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۲ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 55X85J ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۳ تلویزیون سونی 65 اینچ 4k اسمارت مدل 65X9000H ۳۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۴ تلویزیون سونی 85 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 85X85J ۷۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۵ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 55X90J ۳۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۶ تلویزیون 55 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 55A80J ۴۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۷ تلویزیون سونی 75 اینچ 4K اسمارت مدل 75X8000H ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۸ تلویزیون 65 اینچ سونی 2021 اسمارت 4K مدل 65X80J ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۹ تلویزیون 65 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 65A80J ۶۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۰ تلویزیون سونی 75 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 75X95J ۸۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۱ تلویزیون سونی 85 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 85X95J ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۲ تلویزیون سونی 65 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 65X95J ۵۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۳ تلویزیون 65 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65A90J ۸۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۴ تلویزیون سونی 43 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 43X80J ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۵ تلویزیون سونی 85 اینچ 4k اسمارت مدل 85X9000H ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۶ تلویزیون 65 اینچ سونی اولد OLED 4k مدل 65A8H ۵۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۷ تلویزیون 75 اینچ سونی 2021 اسمارت 4K مدل 75X80J ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۸ تلویزیون 65 اینچ سونی X90K اسمارت 2022 4k مدل 65X90K ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سونی X80K
۳۹ تلویزیون سونی 65 اینچ X80K اسمارت 2022 4k مدل 65X80K ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سونی x85k
۴۰ تلویزیون 55 اینچ سونی X85K اسمارت 2022 4K مدل 55X85K ۳۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون سونی x80k
۴۱ تلویزیون 75 اینچ سونی X80K اسمارت 4K 2022 مدل 75X80K ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ قیمت تلویزیون 65 اینچ شیائومی P1E مدل Mi TV P1E 65 L65M7-7AME ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲ مانیتور 27 اینچ شیائومی مدل RMMNT27NF ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳ تلویزیون 55 اینچ شیائومی Q1E کیولداسمارت 4k مدل 55Q1E ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴ مانیتور شیائومی 23.8 اینچ مدل Mi 1C ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4S اسمارت 4k مدل Mi TV 4S L65M5-5SIN ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K HDR اسمارت مدل 4X ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۷ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L65M5-5ASP ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۸ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L43M5-5ASP ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۹ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L55M5-5ASP ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۰ قیمت تلویزیون 32 اینچ شیائومی 4S اسمارت مدل L32M5-5ASP ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۱ مانیتور گیمینگ 34 اینچ شیائومی Mi Curved Gaming ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
32اینچ
۱۲ تلویزیون شیائومی 32 اینچ 2021  P1 اسمارت HD مدلMI TV P132 ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
43اینچ
۱۳ تلویزیون شیائومی 43 اینچ 2021 P1 اسمارت 4k مدل MI TV P1 43 ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
50اینچ
۱۴ تلویزیون شیائومی 50 اینچ 2021 P1 اسمارت 4K مدلMI TV P150 ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
75اینچ
۱۵ قیمت و خریدتلویزیون شیائومی 75 اینچ Q1 کیولد مدل Mi TV 75Q1 ۴۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 55 اینچ شیائومی p1
۱۶ تلویزیون شیائومی 55 اینچ 2021 P1 اسمارت 4k مدل MI TV P1 55 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون شیائومی 32 اینچ 4a
۱۷ تلویزیون 32 اینچ شیائومی 4A اسمارت مدل MI TV 4A L32M5-5ASP ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ایوولی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 50اینچ ایوولی کیولد 4K اسمارت مدل 50EV250 QA ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون 65 ابنچ ایوولی
۲ تلویزیون 65 اینچ ایوولی کیولد 4k مدل 65EV250QA ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون یونیوا در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ قیمت تلویزیون 65 اینچ یونیوا 2022 مدل 65U-Class T2S2 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲ تلویزیون 55 اینچ یونیوا 2022 مدل 55U-Class/T2S2 ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳ تلویزیون یونیوا 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55 U Class T2 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴ تلویزیون یونیوا 50 اینچ 4k اسمارت مدل 50 U Class T2 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵ تلویزیون یونیوا 32 اینچ FULL HD اسمارت مدل 32 U Class T2 ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶ تلویزیون یونیوا 42 اینچ 2021 اسمارت فول اچ دی مدلS-Class_T2S2 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۷ تلویزیون یونیوا 43 اینچ FULL HD اسمارت مدل 43 U Class T2 ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون یونیوا
۸ تلویزیون یونیوا 65 اینچ 4k اسمارت مدل 65 U Class T2 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55 اینچ هایسنس اسمارت 4k مدل 55B8000U ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲ تلویزیون هایسنس 65 اینچ اسمارت 4K مدل 65A7100F ۱۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل 65U8QF ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴ تلویزیون 65 اینچ هایسنس اسمارت 4k مدل 65A7120UW ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55U7WF ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶ تلویزیون هایسنس 50 اینچ 4k اسمارت مدل 50A7200 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۷ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 50A7120 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۸ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55U8QF ۲۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۹ تلویزیون هایسنس 65 اینچ اسمارت 4k مدل 65A7200 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۰ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55A7200 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۱ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل 50B7100 ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۲ تلویزیون 55 اینچ هایسنس A61G اسمارت 4k مدل 55A61G ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۳ تلویزیون هایسنس 58 اینچ A62G اسمارت 4K مدل 58A62G ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۴ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K U8GQ مدل 55U8GQ ۲۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون 100 اینچ هایسنس
۱۵ تلویزیون 100 اینچ هایسنس L5 مدل 100L5 ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون هایسنس a62g
۱۶ تلویزیون هایسنس 55 اینچ A62G اسمارت 4K مدل 55A62G ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون فلیپس در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 58 اینچ فلیپس 8556 اسمارت 4k مدل 58PUS8556 ۳۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲ تلویزیون 65 اینچ فلیپس 8556 اسمارت 4k مدل 65PUS8556 ۴۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳ تلویزیون 75 اینچ فلیپس 8556 اسمارت 4k مدل 75PUS8556 ۶۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴ تلویزیون 50 اینچ فلیپس 2021 4k مدل 50PUS7906 ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 2021 4k مدل 55PUS7906 ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 4K اسمارت مدل 55PUT7374 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۷ تلویزیون 75 اینچ فلیپس 4K اسمارت مدل 75PUS7855 ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۸ تلویزیون 65 اینچ فلیپس 2021 4k مدل 65PUS7906 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۹ تلویزیون 65 اینچ فلیپس 2021 اسمارت 4k مدل 65PUT8215 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۰ تلویزیون 50 اینچ فلیپیس 4K مدل 50PUT6604 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۱ تلویزیون 65 اینچ فلیپس اسمارت 4k مدل 65PUT7374 ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۲ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 2021 اسمارت 4K مدل 55PUT8215 ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۳ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 4k OLED 2021 مدل 55OLED 706 ۴۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۴ تلویزیون 65 اینچ فلیپس 4k OLED 2021 مدل 65OLED 706 ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون JVC در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 65 اینچ JVC اسمارت مدل LT-65N885 ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک FULLHD E330M مدل 49E330M ۱۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲ تلویزیون 43 اینچ پاناسونیک FULLHD E330M مدل 43E330M ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک HX750 اسمارت 4K مدل 65HX750 ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک HX750M اسمارت 4K مدل 55HX750M ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 2021 اندروید 4K مدل 55JX850 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 2021 اندروید 4K مدل JX850 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۷ تلویزیون پاناسونیک GX655 سایز 65 اینچ مدل 65GX655 ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون الک در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون الک 50 اینچ k_Elec کره 4k اسمارت 50UK775V ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شارپ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 60 اینچ شارپ BK1X اسمارت 4K مدل 4TC60BK1X ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲ تلویزیون 50 اینچ شارپ BK1X اسمارت 4K مدل 4TC50BK1X ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳ تلویزیون 50 اینچ شارپ DL6NX اندروید 4k مدل 50DL6NX ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴ تلویزیون شارپ 65 اینچ DL6NX اندروید 4k مدل 65DL6NX ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵ تلویزیون 55 اینچ شارپ DL6NX اندروید 4k مدل 55DL6NX ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶ تلویزیون 60 اینچ شارپ CK1X اندروید مدل 4T- C60CK1X ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون 70 اینچ شارپ
۷ تلویزیون 70 اینچ شارپ CK3X مدل 70CK3X ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون شارپ 60 اینچ
۸ تلویزیون 60 اینچ شارپ AH1X مدل 60AH1X ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون شارپ BK1X
۹ قیمت و خرید تلویزیون 70 اینچ شارپ BK1X مدل 70BK1X ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون شارپ در بانه
۱۰ تلویزیون شارپ BD1X سایز 42 اینچ مدل 42BD1X ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون جنرال در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ قیمت تلویزیون 55 اینچ جنرال 4k 2022 مدل 55LED1988 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون توشیبا در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون توشیبا U5965 سایز 43 اینچ 4K مدل 43U5965 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲ تلویزیون 65 اینچ توشیبا U7950 اسمارت 4k مدل 65U7950 ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳ تلویزیون 55 اینچ توشیبا Z770 کیولد 2021 4k مدل 55Z770KW ۲۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴ تلویزیون 75 اینچ توشیبا U7950 اسمارت 4k مدل 75U7950 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵ تلویزیون توشیبا 55اینچ U7950 اسمارت 4K مدل 55U7950 ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶ قیمت تلویزیون 65 اینچ توشیبا Z770 اولد 2021 مدل 65Z770KW ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۷ تلویزیون 65 اینچ توشیبا U5965 اسمارت 4k مدل 65U5965 ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۸ تلویزیون 50 اینچ توشیبا U7950 اسمارت 4K مدل 50U7950 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۹ تلویزیون 50 اینچ توشیبا U5965 اسمارت 4k مدل 50U5965 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۰ تلویزیون 55 اینچ توشیبا U5965 اسمارت 4k مدل 55U5965 ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
ارزان ترین تلویزیون توشیبا
۱۱ قیمت و خرید تلویزیون 50 اینچ توشیبا U7880 مدل 50U7880 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 65 اینچ توشیبا C350
۱۲ تلویزیون 65 اینچ توشیبا C350 اسمارت 4k مدل 65C350KW ۲۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون توشیبا 55 اینچ C350
۱۳ تلویزیون 55 اینچ توشیبا C350 اسمارت 4k 2021 مدل 55C350KW ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹