۰

لیست آخرین قیمت تلویزیون در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ قیمت و خریدتلویزیون ال جی NANO84 سایز 55 اینچ مدل 55NANO846QA ۲۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO89 مدل 65NANO89 ۴۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی QNED91 کیوند 2022 مدل 86QNED913PA ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴ تلویزیون 43 اینچ ال جی NANO79 مدل 43NANO796PB ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO84 نانوسل 4k 2022 مدل 75NANO846QA ۶۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ8050 اسمارت 2022 4K مدل 65UQ8050 ۳۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۷ قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ NANO86 نانوسل مدل 75NANO86 ۷۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۸ قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ8000 مدل 65UQ80006LD 2022 ۳۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت 2022 4k مدل 75UQ80006LD ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۰ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی UP7700 اسمارت 4k مدل 55UP77003LB ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED 806 کیوند 4k 2022 مدل 55QNED806QA ۳۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۲ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ9100 اسمارت 4k 2022 مدل 55UQ91006 ۲۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۳ قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO79 مدل 65NANO796QA 2022 ۳۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۴ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی A2 اولد 2022 مدل 55A2 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۵ قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ9100 مدل 65UQ91006LA 2022 ۴۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO84 مدل 65NANO84 2022 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۱۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO96 8K مدل 75NANO966PA ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی UP7800 مدل 50UP78003LB ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی NAN075 اسمارت 4k مدل 86NANO75 ۹۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۰ تلویزیون 60 اینچ ال جی UP8000 اسمارت 4k مدل 60UP80003LR ۳۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۱ تلویزیون 77 اینچ ال جی C2 اولد 2022 مدل OLED 77C2 ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۲ تلویزیون 55اینچ ال جی NANO90 اسمارت 4k 2021 مدل 55NANO90 ۳۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO90 اسمارت 4K 2021 مدل 65NANO90 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۴ تلویزیون 55 اینچ اسمارت OLED ال جی 2021 مدل C1-55 ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65UN711 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65NANO90 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۷ تلویزیون 75 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 75UP7750 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65C1 ۶۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۰ تلویزیون ال جی 32 اینچ ال جی Full HD مدل 32LM500 ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد اسمارت 4K مدل 65CX PVA ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 4k مدل55NANO90 ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65A1 ۶۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 50NANO75 ۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۳۵ تلویزیون 77 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 77C1 ۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۶ تلویزیون 85 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 85NANO75 ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 55NANO75 ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۳۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 65NANO75 ۳۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 75NANO75 ۶۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۴۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۳۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴۱ تلویزیون 55اینچ ال جی NANAO79 اسمارت 4kمدل 55NANO79 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K مدل 75NANO97 ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی LM6370 اسمارت fUll HD مدل 43LM6370 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۳
۴۴ تلویزیون 85 اینچ ال جی 2021 نانو سل 4k اسمارت مدل 85NANO85 ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 43UP7500 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 75UP8100 ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 65UP8100 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی B1 OLED2021 4K مدل 65B1 ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۹ تلویزیون 65 اینچ اسمارت ال جی G1 OLED 2021 4k مدل 65G1 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 8K مدل 75NANO95 ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO77 نانو 77 اسمارت 2022 مدل 65NANO776 ۴۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۵۲ قیمت تلویزیون ال جی G3 اولد 65 اینچ 65G3 ۱۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی C3 اولد 55C3 ۵۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی nano85 اسمارت مدل 86NANO85 ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED99 کیوند 99 مینی ال ای دی 75QNED99 ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ7500 اسمارت 55UQ7500 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۵۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی UR8000 اسمارت 2023 مدل 75UR8000 ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۵۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی UR8000 اسمارت 2023 مدل 55UR8000 ۲۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵۹ تلویزیون ال جی NANO77 سایز 55 اینچ نانوسل 2023 مدل 55NANO776 ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۶۰ تلویزیون ال جی UR8050 سایز 65 اینچ 2023 مدل 65UR8050 ۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۶۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED81 کیوند 2023 مدل 55QNED816RA ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۶۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ8050 اسمارت 55UQ8050 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۶۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی UR8100 اسمارت 2023 مدل 75UR8100 ۶۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۶۴ تلویزیون ال جی 86 اینچ UR8000 اسمارت 2023 مدل 86UR8000 ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۶۵ تلویزیون ال جی 65QNED75 اسمارت 65 اینچ 2023 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۶۶ تلویزیون ال جی 65QNED96 اسمارت 2023 ۷۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۶۷ تلویزیون ال جی 55QNED75 اسمارت 55 اینچ 2023 ۳۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۳
۶۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED75 مدل 75QNED756 ۷۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۵
۶۹ تلویزیون ال جی 75 اینچ QNED7S مدل 75QNED7S ۷۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۷۰ تلویزیون ال جی 86UR8050 اسمارت 86 اینچ 2023 ۹۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۷۱ تلویزیون ال جی UR7800 سایز 75 اینچ مدل 75UR7800 ۵۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۷۲ تلویزیون ال جی QNED91 سایز 75 اینچ مدل 75QNED916 ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۷۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی UR9050 مدل 75UR9050 ۶۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۷۴ تلویزیون ال جی QNED91 سایز65 اینچ Mini LED مدل 65QNED916 ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۷۵ تلویزیون ال جی UR8050 سایز 75 اینچ 2023 مدل 75UR8050 ۶۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۷۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO82 مدل 75NANO82 ۶۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۷۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی UR7800 اسمارت مدل 55UR7800 ۲۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۷۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی UR7800 مدل 65UR7800 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۷۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی UR7300 مدل 55UR7300 ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۸۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی UR8000 مدل 50UR8000 ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۸۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED7S کیوند 7S مدل 55QNED7S ۳۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۸۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED7S کیوند 7S مدل 65QNED7S ۴۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۸۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED81 کیوند 81 مدل 75QNED816 ۹۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
۸۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED81 کیوند 81 اسمارت 2023 مدل 65QNED816 ۵۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
۸۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی UR8050 اسمارت 55UR8050 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
تلویزیون ال جی 49 اینچ NANO80
۸۶ قیمت تلویزیون ال جی 49 اینچ NANO80 مدل 49NANO80 ۲۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
55NANO96
۸۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO96 نانوسل 8k مدل 55NANO96 ۳۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
55اینچ
۸۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO86 ۳۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۸۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل NANO86 ۳۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
65اینچ
۹۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل NANO86 ۴۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۹۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO86 ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
اولد C3اینچ 65
۹۲ تلویزیون ال جی C3 اولد 65 اینچ OLED65C3 ۸۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تاویزیون اولد ال جی CS
۹۳ قیمت تلویزیون اولد ال جی 65 اینچ CS مدل OLED65CS ۷۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
تلویزیزون ال جی C3
۹۴ تلویزیون 77 اینج ال جی C3 اولد OLED77C3 ۱۵۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد C2
۹۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی C2 اولد 4k 2022 مدل OLED 55C2 ۵۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون 55 اینچ ال جی نانو76
۹۶ تلویزیون ال جی NANO76 سایز 55 اینچ 2022 مدل 55NANO763QA ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون uo8050 ال جی
۹۷ تلویزیون ال جی 75 اینچ UQ8050 اسمارت مدل 75UQ8050 2022 ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون uq8000 ال جی
۹۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ8000 مدل 55UQ80006LD ۲۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
تلویزیون ال جی 70UQ8100
۹۹ تلویزیون ال جی UQ8100 مدل 70UQ8100 سایز 70 ایتچ 2022 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی c1
۱۰۰ تلویزیون 48 اینچ اولد ال جی 4K C1 مدل 48C1 ۳۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی c2
۱۰۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی C2 اولد 2022 مدل OLED 65C2 ۸۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی nano79
۱۰۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO79 مدل 50NANO796PB ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی NANO81
۱۰۳ قیمت تلویزیون ال جی NANO81 سایز 75 اینچ 2022 اسمارت مدل 75NANO813PA ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی up7750
۱۰۴ تلویزیون 43 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 43UP7750 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی UP7760
۱۰۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP7760 اسمارت مدل 75UP7760 ۵۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی up7760
۱۰۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP7760 اسمارت 4K مدل 65UP7760 ۳۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی UP7760
۱۰۷ قیمت تلویزیون ال جی UP7760 سایز 55 اینچ اسمارت 4K مدل  55UP7760 ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی uq7000
۱۰۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ7000 اسمارت 2022 مدل 65UQ70006LB ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی uq7500
۱۰۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ7500 اسمارت 2022 مدل 65UQ7500 ۳۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی UQ7500
۱۱۰ تلویزیون ال جی UQ7500 سایز 50 اینچ اسمارت 2022 مدل 50UQ7500 ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی uq8000
۱۱۱ قیمت تلویزیون 43 اینچ ال جی UQ8000 مدل 43UQ80006LD ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی UQ8100
۱۱۲ قیمت وخریدتلویزیون 75 اینچ ال جی UQ8100 مدل 75UQ8100 ۵۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی uq8100
۱۱۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی UQ8100 اسمارت 2022 مدل 43UQ8100 ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۱۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ8100 مدل 55UQ81003LB ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی UQ9000
۱۱۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ9000 مدل 55UQ90003LA ۲۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی uq9000
۱۱۶ ‎تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ9000 مدل 50UQ90003LA 2022 ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی UQ9000
۱۱۷ تلویزیون 86 اینچ ال جی UQ9000 اسمارت 2022 مدل 86UQ90006 ۹۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی uq9100
۱۱۸ تلویزیون ال جی UQ9100 سایز 75 اینچ 2022 مدل 75UQ9100 ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی اولد 65 اینچ
۱۱۹ تلویزیون 65 اینچ اولد ال جی G2 اسمارت 2022 4k مدل 65G2 ۱۰۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی مینی ال ای دی
۱۲۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED96 کیوند مینی ال ای دی 2022 8K مدل 75QNED966PA ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی نانو 76
۱۲۱ تلویزیون ال جی 75 اینچ NANO76 مدل 75NANO763QA ۵۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۲۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO76 مدل 65NANO763QA ۳۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی نانو 79
۱۲۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO79 نانو 79 اسمارت 2022 مدل 75NANO796QA ۶۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی نانو 796
۱۲۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO79 اسمارت 2022 نانو 79 مدل 55NANO796 ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی نانو 80
۱۲۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO80 مدل 55NANO80VPA ۲۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی نانو 80 2022
۱۲۶ قیمت تلویزیون ال جی NANO80 نانوسل 65 اینچ 2022 نانو 80 مدل 65NANO80 ۴۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱
تلویزیون ال جی نانو 84
۱۲۷ تلویزیون ال جی NANO84 نانو سل سایز 50 اینچ 2022 مدل 50NANO846QA ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
تلویزیون ال جی نانو 88
۱۲۸ تلویزیون ال جی NANO88 نانو 88 سایز 75 اینچ مدل 75NANO883PB ۷۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۲۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO88 نانوسل 4k مدل 65NANO88 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی نانو 91
۱۳۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO91 مدل 55NANO913PA ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی نانو75
۱۳۱ تلویزیون ال جی NANO75 سایز 55 اینچ مدل 55NANO756PA ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۳۲ تلویزیون 70 اینچ ال جی NAN075 نانو 75 مدل 70NANO75VPA ۴۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی نانو79
۱۳۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی NANO79 نانو 79 مدل 86NANO796QA 2022 ۹۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی کیوند 80
۱۳۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED80 اسمارت 2022 مدل 75QNED806 ۸۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تلویزیون ال جی کیوند 87
۱۳۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED87 کیوند 2022 مدل 65QNED876QB ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی کیوند80
۱۳۶ قیمت تلویزیون ال جی QNED806 سایز 65 اینچ کیوند 2022 مدل 65QNED806 ۵۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تلویزیون اولد ال جی CS
۱۳۷ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی CS مدل OLED55CS 2022 ۴۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون نانو 76 ال جی
۱۳۸ تلویزیون 70 اینچ ال جی NANO76 نانو 76 مدل 70NANO763qa 2022 ۵۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون نانو سل ال جی
۱۳۹ تلویزیون ال جی NANO78 سایز 65 اینچ 2022 مدل 65NANO783QA ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون نانو78ال جی
۱۴۰ قیمت و خریدتلویزیون 55 اینچ ال جی NANO78 اسمارت 2022 مدل 55NANO783QA ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون نانوسل ال جی نانو 91
۱۴۱ تلویزیون ال جی NANO91 نانوسل سایز 65 اینچ مدل 65NANO91 ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون کیوند 81 ال جی
۱۴۲ قیمت و خرید تلویزیون ال جی QNED81 سایز 55 اینچ کیوند مدل 55QNED813QA ۳۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۳
تلویزیون کیوند ال جی 86 اینچ
۱۴۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی QNED80 کیوند 2022 مدل 86QNED806QA ۱۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO80
۱۴۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO80 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO80
۱۴۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 75Nano80 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون ال ج 32 اینچ LP500
۱۴۶ تلویزیون 32 اینچ ال جی LP500 HD 2021 مدل 32LP500 ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قیمت تلویزیون ال جی 43 اینچ up7550
۱۴۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 43UP7550 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قیمت تلویزیون ال جی 50 اینچ NANO80
۱۴۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 50Nano80 ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قیمت تلویزیون ال جی 50 اینچ up7750
۱۴۹ تلویزیون 50 اینچ اسمارت 4K 2021 ال جی مدل 50UP7750 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ NANO80
۱۵۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 55Nano80 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ up7500
۱۵۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 55UP7500 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ up7750
۱۵۲ تلویزیون 55 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 55UP7750 ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینج کیوند
۱۵۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED90 کیوند 4K مدل 65QNED90 ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ NANO80
۱۵۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 4k smart مدل Nano80 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ up7750
۱۵۵ تلویزیون 65 اینچ اسمارت 4K 2021 ال جی مدل 65UP7750 ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ up8150
۱۵۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4kاسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۳۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ up7500
۱۵۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP7700 اسمارت 4k مدل 75UP77003LB ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قیمت تلویزیون ال جی up7800
۱۵۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی UP7800 اسمارت 4K مدل 55UP78003LB ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون ال جی UR8000
۱۵۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی UR8000 اسمارت 2023 مدل 65UR8000 ۳۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
قیمت تلویزیون اولدال جی 77G2
۱۶۰ تلویزیون 77 اینچ اولد ال جی G2 اسمارت 2022 4k مدل OLED77G2 ۲۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون فریم سامسونگ 65 اینچ QLED کیولد مدل 65LS03 ۵۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۲ تلویزیون سامسونگ QN95B سایز 75 اینچ مدل 75QN95B ۱۷۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ CU8500 مدل 75CU8500 ۴۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴ تلویزیون سامسونگ QN800B سایز 75 اینچ 8k مدل 75QN800B ۱۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۵ تلویزیون سامسونگ QN900B سایز 75 اینچ مدل 75QN900B ۱۹۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۶ تلویزیون 86 اینچ ال جی NANO77 اسمارت مدل 86NANO77 ۹۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۷ تلویزیون سامسونگ CU7100 سایز 75 اینچ مدل 75CU7100 ۴۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۸ تلویزین سامسونگ 55CU7200 سایز 55 اینچ 2023 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۹ تلویزیون سامسونگ 65CU7100 اسمارت 65 اینچ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۱۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN900B اسمارت 8K مدل 65QN900B ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۱۱ تلویزیون سامسونگ 75CU8100 اسمارت 75 اینچ 2023 ۵۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ CU7200 مدل 65CU7200 ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۱۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QN90B مدل 75QN90B ۱۵۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۵
۱۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QN85B مدل 75QN85B ۱۰۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۵
۱۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q80C اسمارت 2023 مدل 55Q80C ۴۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۱۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q70C کیولد 2023 مدل 75Q70C ۷۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN800C اسمارت 8K مدل 65QN800C ۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ S95B اسمارت 65S95B ۹۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۵
۱۹ تلویزیون سامسونگ QN95B سایز 65 اینچ نئوکیولد مدل 65QN95B ۹۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۵
۲۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ CU8072 اسمارت 75CU8072 ۵۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ CU8500 اسمارت 2023 مدل 55CU8500 ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۲ قیمت تلویزیون سامسونگ Q70C سایز 55 اینچ 55Q70C ۳۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳ قیمت تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q80C کیولد 65Q80C ۶۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q70C اسمارت 65Q70C ۵۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۳
۲۵ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ CU8500 اسمارت 65CU8500 ۳۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۲۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ CU7000 اسمارت 65CU7000 ۳۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۷ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ CU8000 اسمارت 50CU8000 ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۸ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ CU7000 اسمارت 43CU7000 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q60C کیولداسمارت 65q60C ۴۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۳۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU8100 اسمارت 65BU8100 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۱ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ Q60C کیولد 85Q60C ۱۰۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ CU7000 اسمارت 55CU7000 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۳۳ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ CU8000 اسمارت 85CU8000 ۸۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۳۴ تلویزیون سامسونگ 75CU8000 سایز 75 اینچ 2023 ۵۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۳۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q80B کیولد 2022 4k مدل 55Q80B ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۶ قیمت و خرید تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q70B مدل 55Q70B 2022 ۳۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۷ قیمت تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q80B مدل 65Q80B 2022 ۵۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۳۸ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ AU7100 اسمارت 4K مدل 50AU7100 ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۹ تلویزیون 43 اینچ 2021 سامسونگ FUll HD T5300 مدل UA43T5300AU ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۰ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ Q70B کیولد 2022 مدل 85Q70B ۱۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۵
۴۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q80B کیولد مدل 75Q80B ۸۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۵
۴۲ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED 4k اسمارت مدل 65Q90T ۶۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QLED کیولد 8K اسمارت مدل 55Q700T ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QLED 4k مدل 75Q95T ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۵ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 2021 نئو کیولد 4K  مدل 85QN90A ۱۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ نئو کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 55QN85A ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4k اسمارت 2021 مدل AU7700 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 نئوکیولد 4k مدل 65QN90A ۶۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۴۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ نئو کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 65QN85A ۵۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۵۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4k اسمارت 2021 مدل 75AU7700 ۴۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵۱ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ AD590 اسمارت 2021 HD مدل 32AD590 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵۲ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ AD690 اسمارت HD 2021 مدل 32AD690 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵۳ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ TU7002 اسمارت 4K مدل 43TU7002 ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵۴ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 QLED اسمارت 4k مدل 65Q80A ۵۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۵۵ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت مدل 85Q70A ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۵۶ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۵۷ تلویزیون 75 اینچ 4K سامسونگ مدل AU7000 ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۵۸ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 65Q70A ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۵۹ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 55Q70A ۳۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۶۰ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 75Q70A ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۶۱ تلویزیون 55 اینچ‌ منحنی سامسونگ TU8300 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۶۲ تلویزیون 55 اینچی 2021 QLED سامسونگ اسمارت مدل 55Q60A ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۶۳ تلویزیون 50 اینچی 2021 QLED سامسونگ اسمارت مدل 50Q60A ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۶۴ تلویزیون ۶۵ اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت ۲۰۲۱ مدل 65Q60A ۳۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۶۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4kسمارت۲۰۲۱ مدل 75Q60A ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۶۶ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت۲۰۲۱ مدل 85Q60A ۸۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
32 اینچ
۶۷ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ Full HD مدل T5300 ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
43اینچ
۶۸ تلویزیون 43اینچ سامسونگ اسمارت مدل 43T5300 ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
50 اینچ
۶۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K مدل 50TU8500 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
55 اینچ
۷۰ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ UHD 4K کریستال مدل TU8500 ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
55اینچ
۷۱ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 55AU7100 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
65 اینچ
۷۲ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K مدل 65TU8300 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
75 اینچ
۷۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4K QLED اسمارت مدل 75Q70T ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ bu8000
۷۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 4k 2022 مدل 65BU8000 ۳۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
تلویزیون 55 اینچ کیولدسامسونگ q60b
۷۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q60B کیولد 4k 2022 مدل 55Q60B ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ bu8500
۷۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU8500 اسمارت 4k 2022 مدل 65BU8500 ۳۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون au7200 سامسونگ
۷۷ قیمت تلویزیون سامسونگ AU7200 مدل 65AU7200 سایز 65 اینچ ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون bu8000 سامسونگ
۷۸ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 2022 مدل 85BU8000 ۸۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سامسونگ 50 اینچ au8000
۷۹ تلویزیون 2021 سامسونگ 50 اینچ 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سامسونگ 50 اینچ bu8000
۸۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 2022 4k مدل 50BU8000 ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سامسونگ 58 اینچ au7000
۸۱ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ AU7000 اسمارت 2021 4K مدل 58AU7000 ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ au7000
۸۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۲۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سامسونگ 70 اینچ au7000
۸۳ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4k AU7000 مدل 70AU7000 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون سامسونگ au9000
۸۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ اسمارت 2021 مدل 55AU9000 ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سامسونگ BU8072
۸۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ BU8072 اسمارت 2022 مدل 75BU8072 ۴۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون سامسونگ BU8100
۸۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ BU8100 اسمارت 2022 مدل 75BU8100 ۴۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سامسونگ CU7000
۸۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ CU7000 اسمارت 75CU7000 ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
تلویزیون سامسونگ cu7000
۸۸ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ CU7000 اسمارت 50CU7000 ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
تلویزیون سامسونگ CU8000
۸۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ CU8000 اسمارت 55CU8000 ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۹۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ CU8000 اسمارت 65CU8000 ۳۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
تلویزیون سامسونگ Q60C
۹۱ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ Q60C اسمارت 55Q60C ۳۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
تلویزیون سامسونگ q65b
۹۲ قیمت تلویزیون سامسونگ Q65B مدل 65Q65B سایز 65 اینچ 2022 ۳۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون سامسونگ Q70B
۹۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q70B کیولد 2022 4K مدل 65Q70B ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سامسونگ q83b
۹۴ قیمت تلویزیون سامسونگ Q83B مدل 65Q83B سایز 65 اینچ 2022 ۵۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون سامسونگ qn700b
۹۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN700B نئوکیولد 8K مدل 65QN700B ۶۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سامسونگ QN800B
۹۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QN800B نئوکیولد 8K اسمارت 2022 مدل 75QN800B ۱۰/۵۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سامسونگ QN90B
۹۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN90B نئو کیولد 2022 مدل 65QN90B ۷۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۵
تلویزیون سامسونگ نئوکیولد QN85B
۹۸ قیمت تلویزیون سامسونگ QN85B نئوکیولد سایز 55 اینچ مدل 55QN85B ۴۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
تلویزیون نئوکیولد سامسومگ
۹۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QN90B نئو کیولد 2022 مدل 55QN90B ۵۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون نئوکیولد سامسونگ 65 اینچ
۱۰۰ تلویزیون سامسونگ QN85B نئوکیولد سایز 65 اینچ 2022 مدل 65QN85B ۵۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
تلویزیون نئوکیولد سامسونگ 65 اینچ
۱۰۱ قیمت تلویزیون 65 اینچ سامسونگ qn800b نئوکیولد 8K مدل 65QN800B ۸۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون کیولد سامسونگ 65 اینچ
۱۰۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q60B کیولد 4K 2022 مدل 65Q60B ۳۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۳
تلویزیون کیولد سامسونگ Q60B
۱۰۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q60B کیولدمحصول 2022 4k مدل 75Q60B ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون کیولد سامسونگ Q60B
۱۰۴ قیمت تلویزیون 50 اینچ سامسونگ Q60B کیولد 2022 مدل 50Q60B ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون کیولدسامسونگ 85 اینچ سامسونگ
۱۰۵ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ Q60B کیولد 4K 2022 مدل 85Q60B ۷۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
خرید تلویزیون سامسونگ AU7200
۱۰۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ AU7200 اسمارت 4k مدل 55AU7200 ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
قیمت تلویزیون 50 اینچ سامسونگ bu8500
۱۰۷ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ BU8500 کریستالی اسمارت 4k 2022 مدل 50BU8500 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون 75 اینچ سامسونگ q70b
۱۰۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q70B کیولد 4K 2022 مدل 75Q70B ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ bu8000
۱۰۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 4k 2022 مدل 55BU8000 ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون سامسونگ 50 اینج au7000
۱۱۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون سامسونگ 55 اینچ au7000
۱۱۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون سامسونگ BU8500
۱۱۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل BU8500 اسمارت 2022 4k مدل 55BU8500 ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
مشخصات تلویزیون BU8072 سامسونگ
۱۱۳ تلویزیون سامسونگ BU8072 سایز 55 اینچ مدل 55BU8072 ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55A8H ۴۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲ تلویزیون سونی 85 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 85X85J ۱۰۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 55X90J ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 55X80J ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 55X85J ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۶ تلویزیون سونی 43 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 43X80J ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۷ تلویزیون سونی 65 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 65X95J ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۸ تلویزیون 65 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65A90J ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۹ تلویزیون 65 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 65A80J ۷۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۰ تلویزیون 55 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 55A80J ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱
۱۱ تلویزیون 55 اینچ سونی X80K اسمارت 2022 4K مدل 55X80K ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۲ تلویزیون 65 اینچ سونی X90K اسمارت 2022 4k مدل 65X90K ۵۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۳ قیمت تلویزیون 65 اینچ سونی X85K اسمارت 4K 2022 مدل 65X85K ۵۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۴ تلویزیون 55 اینچ سونی X90K اسمارت 4k 2022 مدل 55X90K ۵۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱
۱۵ قیمت و خریدتلویزیون سونی X90K سایز 85 اینچ مدل 2022 85X890K ۱۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۶ تلویزیون سونی 85 اینچ X85K اسمارت 2022 مدل 85X85K ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۷ تلویزیون 75 اینچ سونی X80L اسمارت 75X80L ۷۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱
۱۸ تلویزیون 55 اینچ سونی X80L اسمارت 55X80L ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۹ تلویزیون 55 اینچ سونی X85L اسمارت 2023 مدل 55X85L ۴۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۰ تلویزیون 85 اینچ سونی X90L اسمارت 2023 مدل 85X90L ۱۶۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۱ تلویزیون 75 اینچ سونی X85L اسمارت 75X85L ۹۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۲ تلویزیون سونی 65 اینچ X90L اسمارت 2023 مدل 65X90L ۷۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۳ تلویزیون 65 اینچ سونی X85L اسمارت 2023 مدل 65X85L ۶۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۴ تلویزیون 75 اینچ سونی X90L اسمارت 2023 مدل 75X90L ۱۰۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۵ تلویزیون 75 اینچ سونی x95l اسمارت 2023 مدل 75x95l ۱۶۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۶ تلویزیون 55 اینچ سونی X90L اسمارت 2023 مدل 55X90L ۵۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۷ تلویزیون 85 اینچ سونی X80L مدل 85X80L ۱۰۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۸ تلویزیون سونی X77L سایز 65 اینچ مدل 65X77L ۴۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۹ تلویزیون سونی X77L سایز 55 اینچ مدل 55X77L ۲۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون X81J سایز55اینچ
۳۰ تلویزیون 55 اینچ سونی X81J اسمارت 2022 مدل 55X81J ۳۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سونی 75x95k
۳۱ قیمت تلویزیون 75 اینچ سونی X95K اسمارت 2022 مدل 75X95K ۱۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سونی x75k
۳۲ تلویزیون 55 اینچ سونی X75K اسمارت 2022 مدل 55X75K ۳۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱
۳۳ قیمت و خریدتلویزیون 65 اینچ سونی X75K مدل 65X75K 2022 ۳۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سونی X75K
۳۴ تلویزیون 50 اینچ سونی X75K اسمارت 2022 مدل 50X75K ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱
تلویزیون سونی X80K
۳۵ تلویزیون سونی 65 اینچ X80K اسمارت 2022 4k مدل 65X80K ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سونی x85k
۳۶ تلویزیون 55 اینچ سونی X85K اسمارت 2022 4K مدل 55X85K ۳۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون سونی x90k
۳۷ تلویزیون 75 اینچ سونی X90K اسمارت2022 مدل 75X90K ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قیمت تلویزیون 75 اینچ سونی X85K
۳۸ تلویزیون 75 اینچ سونی X85K اسمارت 2022 4K مدل 75X85K ۸۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون سونی x80k
۳۹ تلویزیون 75 اینچ سونی X80K اسمارت 4K 2022 مدل 75X80K ۶۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون سونی X80L
۴۰ تلویزیون 65 اینچ سونی X80L اسمارت 2023 مدل 65X80L ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4S اسمارت 4k مدل Mi TV 4S L65M5-5SIN ۳۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
۲ تلویزیون 55 اینچ شیائومی Q1E کیولداسمارت 4k مدل 55Q1E ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳ قیمت تلویزیون 65 اینچ شیائومی P1E مدل Mi TV P1E 65 L65M7-7AME ۳۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
۴ مانیتور شیائومی 23.8 اینچ مدل Mi 1C ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۵ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L55M5-5ASP ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۶ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L65M5-5ASP ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۷ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K HDR اسمارت مدل 4X ۲۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۸ قیمت تلویزیون 32 اینچ شیائومی 4S اسمارت مدل L32M5-5ASP ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۹ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L43M5-5ASP ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۰ مانیتور گیمینگ 34 اینچ شیائومی Mi Curved Gaming ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۱ مانیتور 27 اینچ شیائومی مدل RMMNT27NF ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۲ تلویزیون 55 اینچ شیائومی A2 اسمارت 55A2 ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
۱۳ تلویزیون 43 اینچ شیائومی A2 مدل 43A2 ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
۱۴ تلویزیون 65 اینچ شیائومی Q2 کیولد QLED اسمارت 65Q2 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
۱۵ تلویزیون 55 اینچ شیائومی Q2 کیولد QLED اسمارت 2023 مدل 55Q2 ۲۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
۱۶ تلویزیون شیائومی 65A Pro اسمارت 65 اینچ 2023 ۳۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
50اینچ
۱۷ تلویزیون شیائومی 50 اینچ 2021 P1 اسمارت 4K مدلMI TV P150 ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
75اینچ
۱۸ قیمت و خریدتلویزیون شیائومی 75 اینچ Q1 کیولد مدل Mi TV 75Q1 ۷۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون شیائومی 86 اینچ
۱۹ تلویزیون 86 اینچ شیائومی Max مکس 2022 مدل L86M7-ESME ۸۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون 55 اینچ شیائومی p1
۲۰ تلویزیون شیائومی P1 سایز 55 اینچ اسمارت 4k مدل MI TV P1 55 ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ایوولی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55اینچ ایوولی کیولد اسمارت 4k مدل 55EV350 QA ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون یونیوا در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون یونیوا 43 اینچ FULL HD اسمارت مدل 43 U Class T2 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲ تلویزیون یونیوا 32 اینچ FULL HD اسمارت مدل 32 U Class T2 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳ تلویزیون یونیوا 42 اینچ 2021 اسمارت فول اچ دی مدلS-Class_T2S2 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴ تلویزیون یونیوا 50 اینچ 4k اسمارت مدل 50 U Class T2 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵ تلویزیون یونیوا 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55 U Class T2 ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۶ تلویزیون 55 اینچ یونیوا 2022 مدل 55U-Class/T2S2 ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۷ تلویزیون 65 اینچ یونیوا QLED کیولد 2023 مدل 65QCMFT2S2 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱
۸ تلویزیون 65 اینچ یونیوا ULED اسمارت 2023 مدل 65U-Class/T2S2 ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱
۹ تلویزیون 55 اینچ یونیوا 2023 اسمارت 4K مدل U-Class/MFT2S2 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۰ تلویزیون 55 اینچ یونیوا ULED یو ال ای دی 2023 مدل 55UU-Class/MFT2S2 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
تلویزیون یونیوا
۱۱ تلویزیون یونیوا 65 اینچ 4k اسمارت مدل 65 U Class T2 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55U8QF ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲ تلویزیون 65 اینچ هایسنس اسمارت 4k مدل 65A7120UW ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55U7WF ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل 65U8QF ۳۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵ تلویزیون هایسنس 65 اینچ اسمارت 4k مدل 65A7200 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۶ تلویزیون هایسنس 65 اینچ اسمارت 4K مدل 65A7100F ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۷ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 50A7120 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۸ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل 50B7100 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۹ تلویزیون هایسنس 50 اینچ 4k اسمارت مدل 50A7200 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۰ تلویزیون 55 اینچ هایسنس اسمارت 4k مدل 55B8000U ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۱ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K U8GQ مدل 55U8GQ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۲ تلویزیون 55 اینچ هایسنس A61G اسمارت 4k مدل 55A61G ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۳ تلویزیون هایسنسن 58 اینچ A61K مدل 58A61K ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۴ تلویزیون 85 اینچ هایسنس A7HQ مدل 85A7HQ ۷۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۵ تلویزیون هایسنس 55A61K اسمارت 55 اینچ ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۶ تلویزیون 120 اینچ هایسنس لیزری مدل 120L5G ۱۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۷ تلویزیون 85 اینچ هایسنس UX اسمارت مدل 85UX ۱۸۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۸ تلویزیون 85 اینچ هایسنس U7K اسمارت مدل 85U7K ۸۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۹ تلویزیون 65 اینچ هایسنس A61K اسمارت مدل 65A61K ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون 100 اینچ هایسنس
۲۰ تلویزیون 100 اینچ هایسنس L5 مدل 100L5 ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون هایسنس a62g
۲۱ تلویزیون هایسنس 55 اینچ A62G اسمارت 4K مدل 55A62G ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون فلیپس در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 65 اینچ فلیپس 8556 اسمارت 4k مدل 65PUS8556 ۴۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲ تلویزیون 75 اینچ فلیپس 8556 اسمارت 4k مدل 75PUS8556 ۶۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳ تلویزیون 58 اینچ فلیپس 8556 اسمارت 4k مدل 58PUS8556 ۳۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 2021 4k مدل 55PUS7906 ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵ تلویزیون 50 اینچ فلیپس 2021 4k مدل 50PUS7906 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۶ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 4k OLED 2021 مدل 55OLED 706 ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۷ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 4K اسمارت مدل 55PUT7374 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۸ تلویزیون 65 اینچ فلیپس 2021 اسمارت 4k مدل 65PUT8215 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۹ تلویزیون 65 اینچ فلیپس اسمارت 4k مدل 65PUT7374 ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۰ تلویزیون 50 اینچ فلیپیس 4K مدل 50PUT6604 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۱ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 2021 اسمارت 4K مدل 55PUT8215 ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۲ تلویزیون 75 اینچ فلیپس 4K اسمارت مدل 75PUS7855 ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۳ تلویزیون 65 اینچ فلیپس 2021 4k مدل 65PUS7906 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۴ تلویزیون اولد فیلیپس 65OLED908 سایر 65 اینچ 2023 ۱۴۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۵ تلویزیون اولد فیلیپس 65OLED848 سایز 65 اینچ 2023 ۱۳۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۶ تلویزیون فیلیپس 65PUS8848 اسمارت 65 اینچ ۷۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۷ تلویزیون اولد فلیپس 818 سایز 77 اینچ مدل 77OLED818 ۲۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۸ تلویزیون فیلیپس 8818 سایز 65 اینچ مدل 65PUS8818 ۷۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۹ تلویزیون فیلیپس 8518 سایز 65 اینچ مدل 65PUS8518 ۶۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۰ تلویزیون اولد فیلیپس 718 سایز 65 اینچ 2023 مدل 65OLED718 ۱۰۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۱ تلویزیون فلیپس 8818 سایز 75 اینچ مدل 75PUS8818 ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون اولد 707 فلیپس
۲۲ تلویزیون فیلیپس اولد 707 سایز 65 اینچ 2022 مدل 65OLED707 ۹۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون اولد 807
۲۳ تلویزیون 77 اینچ اولد فیلیپس 807 اسمارت 2022 مدل 77OLED807 ۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون فلیپس 2022
۲۴ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس PUS8007 اسمارت 2022 مدل 65PUS8007 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون فلیپس 75 اینچ pus8007
۲۵ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس PUS8007 اسمارت 4k 2022 مدل 75PUS8007 ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون JVC در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 65 اینچ JVC اسمارت مدل LT-65N885 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک LX700 اسمارت 55LX700 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲ تلویزیون 75 اینچ پاناسونیک LX700 اسمارت مدل 75LX700 ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک LX700 مدل 65LX700 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک FULLHD E330M مدل 49E330M ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵ تلویزیون 43 اینچ پاناسونیک FULLHD E330M مدل 43E330M ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۶ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک HX750 اسمارت 4K مدل 65HX750 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۷ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 2021 اندروید 4K مدل JX850 ۴۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۸ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 2021 اندروید 4K مدل 55JX850 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۹ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک HX750M اسمارت 4K مدل 55HX750M ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون الک در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون الک 50 اینچ k_Elec کره 4k اسمارت 50UK775V ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شارپ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 50 اینچ شارپ DL6NX اندروید 4k مدل 50DL6NX ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲ تلویزیون 55 اینچ شارپ DL6NX اندروید 4k مدل 55DL6NX ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳ تلویزیون شارپ 65 اینچ DL6NX اندروید 4k مدل 65DL6NX ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴ تلویزیون 60 اینچ شارپ CK1X اندروید مدل 4T- C60CK1X ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵ تلویزیون 50 اینچ شارپ BK1X اسمارت 4K مدل 4TC50BK1X ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۶ تلویزیون 60 اینچ شارپ BK1X اسمارت 4K مدل 4TC60BK1X ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون 70 اینچ شارپ
۷ تلویزیون 70 اینچ شارپ CK3X مدل 70CK3X ۴۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون شارپ 60 اینچ
۸ تلویزیون 60 اینچ شارپ AH1X مدل 60AH1X ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون شارپ BK1X
۹ قیمت و خرید تلویزیون 70 اینچ شارپ BK1X مدل 70BK1X ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون شارپ در بانه
۱۰ تلویزیون شارپ BD1X سایز 42 اینچ مدل 42BD1X ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون جنرال در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ قیمت تلویزیون 55 اینچ جنرال 4k 2022 مدل 55LED1988 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲ تلویزیون جنرال برلین 55NANO90 اسمارت 55 اینچ 2023 ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱
۳ تلویزیون جنرال برلین 50NANO80 اسمارت 50 اینچ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲
۴ تلویزیون 43 اینچ جنرال برلین NANO80 اسمارت 2023 مدل 43NANO80 ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲
۵ تلویزیون جنرال برلین 65NANO80 اسمارت 65 اینچ ۲۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲
۶ تلویزیون جنرال برلین 55NANO80 سایز 55 اینچ ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲
۷ تلویزیون 43 اینچ جنرال برلین NANO90 اسمارت مدل 43NANO90 ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۸ تلویزیون جنرال برلین 50NANO90 سایز 50 اینچ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون توشیبا در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 75 اینچ توشیبا U7950 اسمارت 4k مدل 75U7950 ۴۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲ تلویزیون توشیبا 55اینچ U7950 اسمارت 4K مدل 55U7950 ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۳ تلویزیون 50 اینچ توشیبا U7950 اسمارت 4K مدل 50U7950 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴ تلویزیون 55 اینچ توشیبا U5965 اسمارت 4k مدل 55U5965 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵ تلویزیون 50 اینچ توشیبا U5965 اسمارت 4k مدل 50U5965 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۶ تلویزیون 65 اینچ توشیبا U7950 اسمارت 4k مدل 65U7950 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۷ تلویزیون 65 اینچ توشیبا U5965 اسمارت 4k مدل 65U5965 ۳۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۸ تلویزیون توشیبا U5965 سایز 43 اینچ 4K مدل 43U5965 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
ارزان ترین تلویزیون توشیبا
۹ قیمت و خرید تلویزیون 50 اینچ توشیبا U7880 مدل 50U7880 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون 55 اینچ توشیبا
۱۰ تلویزیون توشیبا 55 اینچ M550 سایز 55 اینچ اسمارت 2022 مدل 55M550KW ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون اولد توشیبا
۱۱ تلویزیون 65 اینچ توشیبا X8900 اولد 2022 اسمارت مدل 65X8900KW ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون توشیبا 43 اینچ
۱۲ تلویزیون 43 اینچ توشیبا C350 اسمارت 4K مدل 43C350 ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون توشیبا C350
۱۳ تلویزیون 50 اینچ توشیبا C350 اسمارت 4k مدل 50C350KW ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون توشیبا M550
۱۴ قیمت تلویزیون 65 اینچ توشیبا M550 اسمارت 2022 مدل 65M550 ۳۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون شارپ ck1x
۱۵ تلویزیون 65 اینچ شارپ CK1X مدل 65CK1X ۳۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قیمت تلویزیون 65 اینچ توشیبا C350
۱۶ تلویزیون 65 اینچ توشیبا C350 اسمارت 4k مدل 65C350KW ۳۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون توشیبا 55 اینچ C350
۱۷ تلویزیون 55 اینچ توشیبا C350 اسمارت 4k 2021 مدل 55C350KW ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون توربو در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55 اینچ TURBO ژاپن مدل 55ULED8200 ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۲ تلویزیون توربو ژاپن 65NANO90 اسمارت 65 اینچ ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
تلویزیون کیولد ژاپن
۳ تلویزیون 65 اینچ توربو ژاپن کیولد 2022 مدل 65QLED9000 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون میدیا استار در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 32 اینچ مدیا استار مدل MS-32ST2S2YF ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲ تلویزیون 50 اینچ مدیا استار اسمارت مدل MS-50SUT2S2/F ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۶