09187777898 سعیدی 09185568481 سعیدی

۰

لیست آخرین قیمت تلویزیون در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد اسمارت 4K مدل 65CX PVA ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲ تلویزیون 60 اینچ ال جی UP8000 اسمارت 4k مدل 60UP80003LR ۱۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت 2022 4k مدل 75UQ80006LD ۴۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴ تلویزیون ال جی 43 اینچ ال جی Full HD مدل 43LM500 ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵ تلویزیون ال جی 32 اینچ ال جی Full HD مدل 32LM500 ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۶ تلویزیون 70 اینچ اال جی سمارت 4K ال جی 2021 مدل 70UP7550 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP8000 اسمارت 4k مدل 75UP80003LR ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۸ تلویزیون 55اینچ ال جی UP76706 اسمارت 4K مدل 55UP76706LB ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی NANO90 اسمارت 2021 4K مدل 86NANO90 ۸۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۰ تلویزیون 55 اینچ اسمارت OLED ال جی 2021 مدل C1-55 ۳۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65NANO90 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K مدل 55UN7100 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۴ تلویزیون 65 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 65UP8000 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO79 ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 50UP7550 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 50NANO75 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65UN711 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی B1 OLED2021 4K مدل 55B1 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۰ تلویزیون 32اینچ ال جی HD LM5500 مدل 32LM5500 ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۱ تلویزیون 55اینچ ال جی NANO90 اسمارت 4k 2021 مدل 55NANO90 ۲۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO90 اسمارت 4K 2021 مدل 65NANO90 ۳۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۳ تلویزیون 55اینچ ال جی NANAO79 اسمارت 4kمدل 55NANO79 ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP7700 اسمارت 4k مدل 65UP77003LB ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی LM6370 اسمارت fUll HD مدل 43LM6370 ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی US660 اسمارت 4k مدل 43US660 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۷ تلویزیون 86 اینچ ال جی UN851 4k مدل 86UN851COZA ۷۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 65UP8100 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 8K مدل 75NANO95 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 75UP8100 ۳۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۱ تلویزیون 86 اینچ ال جی NAN075 اسمارت 4k مدل 86NANO75 ۷۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO81 اسمارت 4k مدل 65NANO81 ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۳ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی UP7700 اسمارت 4k مدل 55UP77003LB ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO81 اسمارت 4k مدل 55NANO81 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 65UP7800 ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65C1 ۵۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 4k مدل55NANO90 ۲۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۰ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد اسمارت 4K مدل 77CX PVA ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی B1 OLED2021 4K مدل 65B1 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K مدل 75NANO97 ۷۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65A1 ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۴ تلویزیون 77 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 77C1 ۸۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 55UP7600 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 75NANO75 ۴۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۷ تلویزیون 65 اینچ اسمارت ال جی G1 OLED 2021 4k مدل 65G1 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 55NANO75 ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 65NANO75 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵۰ قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ NANO86 نانوسل مدل 75NANO86 ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵۱ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ9100 اسمارت 4k 2022 مدل 55UQ91006 ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED 806 کیوند 4k 2022 مدل 55QNED806QA ۲۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ8050 اسمارت 2022 4K مدل 65UQ8050 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO84 نانوسل 4k 2022 مدل 75NANO846QA ۵۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون ال جی 49 اینچ NANO80
۵۵ قیمت تلویزیون ال جی 49 اینچ NANO80 مدل 49NANO80 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
55NANO96
۵۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO96 نانوسل 8k مدل 55NANO96 ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
55اینچ
۵۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO86 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K مدل 55UN8060 ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل NANO86 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
65اینچ
۶۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO86 ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۶۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K UHD مدل 65UN8060 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۶۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل NANO86 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون ال جی 2022 un8160
۶۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی UN8160 اسمارت 4k 2022 مدل 65UN8160PVA ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون ال جی 65 اینچ nanp95
۶۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 نانوسل 8K مدل 65NANO95 ۴۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون ال جی up7550
۶۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UP7550 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون ال جی نانو 88
۶۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO88 نانوسل 4k مدل 65NANO88 ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 43 اینچ ال جی up7690
۶۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی UP7690 اسمارت 4k مدل 43UP76903 ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 43 اینچ ال جی up8100
۶۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 43UP8100 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 50 اینچ ال جی UN7340
۶۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K مدل 50UN7340 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO80
۷۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO80 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 55 اینچ اولدال جی a1
۷۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 55A1 ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO80
۷۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO80 ۲۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی up7550
۷۳ تلویزیون65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل 65UP7550 ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی up76706
۷۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP76706 اسمارت 4K مدل 65UP76706LB ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 70 اینچ ال جی up8100
۷۵ تلویزیون 70 اینچ ال جی UP8100 اسمارت 4K مدل 70UP8100 ۳۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO80
۷۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 75Nano80 ۵۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 75 اینچ ال جی up7500
۷۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 75UP7500 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
قیمت تلویزیون 75 اینچ ال جی up8050
۷۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 75UP8050 ۳۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال ج 32 اینچ LM637
۷۹ تلویزیون 32 اینچ ال جی LM6370 اسمارت HDمدل 32LM6370 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال ج 32 اینچ LP500
۸۰ تلویزیون 32 اینچ ال جی LP500 HD 2021 مدل 32LP500 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 43 اینچ up7550
۸۱ تلویزیون 43 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 43UP7550 ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 50 اینچ NANO80
۸۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 50Nano80 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 50 اینچ up7750
۸۳ تلویزیون 50 اینچ اسمارت 4K 2021 ال جی مدل 50UP7750 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ NANO80
۸۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 55Nano80 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ up7500
۸۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 55UP7500 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ up7750
۸۶ تلویزیون 55 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 55UP7750 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ up8000
۸۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 55UP8000 ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ UP8100
۸۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 55UP8100 ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینج کیوند
۸۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED90 کیوند 4K مدل 65QNED90 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ NANO80
۹۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 4k smart مدل Nano80 ۲۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ up7500
۹۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 65UP7500 ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ up7750
۹۲ تلویزیون 65 اینچ اسمارت 4K 2021 ال جی مدل 65UP7750 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ up8150
۹۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4kاسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ up7500
۹۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP7700 اسمارت 4k مدل 75UP77003LB ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ up7800
۹۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 75UP7800 ۳۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی up7800
۹۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی UP7800 اسمارت 4K مدل 55UP78003LB ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4K مدل 75AU8100 ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QLED کیولد 8K اسمارت مدل 55Q700T ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ AD690 اسمارت HD 2021 مدل 32AD690 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4k مدل 65AU8002 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ TU7002 اسمارت 4K مدل 43TU7002 ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۶ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ AU7100 اسمارت 4K مدل 50AU7100 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۷ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ AD590 اسمارت 2021 HD مدل 32AD590 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۸ تلویزیون 43 اینچ 2021 سامسونگ FUll HD T5300 مدل UA43T5300AU ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN700A نئو کیولد 8k مدل 65QN700A ۵۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 8k Q800T مدل 65Q800T ۵۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۱ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ QN90A نئوکیولد مدل 85QN90A ۲۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ نئو کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 65QN85A ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4K مدل 65AU7500 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2021 نئو کیولد 4K  مدل 75QN90A ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۵ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 2021 نئو کیولد 4K  مدل 85QN90A ۱۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QLED 4k مدل 75Q95T ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4K مدل 75AU7500 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۸ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت مدل 85Q70A ۸۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۹ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ کیولد QLED اسمارت 4k مدل 85Q80A ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۰ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 QLED اسمارت 4k مدل 65Q80A ۳۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 نئوکیولد 4k مدل 65QN90A ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 کیولد QLED اسمارت 4k مدل 65Q77A ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۳ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED 4k اسمارت مدل 65Q90T ۴۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۴ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 65Q70A ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۵ تلویزیون 85 اینچ QLED اسمارت 2020 مدل 85Q80T ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۶ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 55Q70A ۲۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۷ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 75Q70A ۵۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۸ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED اسمارت 4K مدل 55Q80A ۲۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۹ تلویزیون سامسونگ 58 اینچ 4k اسمارت مدل 58TU7000 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ نئو کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 75QN85A ۹۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ AU7100 اسمارت 4K مدل 75AU7100 ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ AU8072 اسمارت 4K مدل 65AU8072 ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۳ تلویزیون 82 اینچ سامسونگ TU8000 اسمارت 4k مدل 82TU8000 ۵۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۴ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ اسمارت 2021 مدل 75AU9000 ۳۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل 75AU7172 ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4kسمارت۲۰۲۱ مدل 75Q60A ۴۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۸ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت۲۰۲۱ مدل 85Q60A ۷۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ اسمارت 2021 مدل 50AU9000 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۰ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل 85AU7172 ۵۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۱ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 85Q77A ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۲ تلویزیون 75 اینچ 4K سامسونگ مدل AU7000 ۳۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۳ تلویزیون 55 اینچی 2021 QLED سامسونگ اسمارت مدل 55Q60A ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۴ تلویزیون ۶۵ اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت ۲۰۲۱ مدل 65Q60A ۲۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ نئو کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 55QN85A ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۶ تلویزیون 55 اینچ‌ منحنی سامسونگ TU8300 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴۷ تلویزیون65 اینچ سامسونگ4k اسمارت مدل 65TU7100 ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
32 اینچ
۴۸ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ Full HD مدل T5300 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
40اینچ
۴۹ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ اسمارت مدل 40T5300 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
43اینچ
۵۰ تلویزیون 43اینچ سامسونگ اسمارت مدل 43T5300 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
50 اینچ
۵۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K مدل 50TU8500 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
55 اینچ
۵۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K مدل 55Q60T ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵۳ تلویزیون UHD 4K کریستال مدل TU8000 اندازه 55 اینچ ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K مدل TU7000 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵۵ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ UHD 4K کریستال مدل TU8500 ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
55اینچ
۵۶ تلویزیون 55اینچ سامسونگ کیولدQLEDاسمارت 4K مدل55Q70T ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵۷ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 55AU7100 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
60اینچ
۵۸ تلویزیون 60 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
65 اینچ
۵۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K QLED اسمارت مدل65Q70T ۳۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۶۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K مدل 65TU8000 ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۶۱ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K مدل 65TU8300 ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
65اینچ
۶۲ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 65AU7100 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
70
۶۳ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4K مدل 70TU7100 ۲۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
75 اینچ
۶۴ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 4K مدل TU8000 ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۶۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4K QLED اسمارت مدل 75Q70T ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۶۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K مدل TU7000 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
85 اینچ
۶۷ تلویزیون 85اینچ سامسونگ کیولد 4KQLED اسمارت مدل 85Q70T ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ bu8000
۶۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 4k 2022 مدل 65BU8000 ۲۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون 2021 سامسونگ 75 اینچ bu8000
۶۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 2022 4k مدل 75BU8000 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون 2021 سامسونگ 85 اینچ au8000
۷۰ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 85AU8000 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون 2021 سامسونگ au8000
۷۱ تلویزیون 75اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل AU8000 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون 2021 سامسونگ au9000
۷۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2021 مدل 65AU9000 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون 55 اینچ کیولدسامسونگ q60b
۷۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q60B کیولد 4k 2022 مدل 55Q60B ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون سامسونگ 50 اینچ au8000
۷۴ تلویزیون 2021 سامسونگ 50 اینچ 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون سامسونگ 55 اینچ au8000
۷۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون سامسونگ 58 اینچ au7000
۷۶ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ AU7000 اسمارت 2021 4K مدل 58AU7000 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ au7000
۷۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ au8000
۷۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون سامسونگ 70 اینچ au7000
۷۹ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4k AU7000 مدل 70AU7000 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون سامسونگ au8072
۸۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ AU8072 اسمارت 4K مدل 75AU8072 ۳۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون سامسونگ au9000
۸۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ اسمارت 2021 مدل 55AU9000 ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون سامسونگ Q70B
۸۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q70B کیولد 2022 4K مدل 65Q70B ۳۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون کیولد سامسونگ Q60B
۸۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q60B کیولدمحصول 2022 4k مدل 75Q60B ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 43 اینچ سامسونگ tu7000
۸۴ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ UHD 4K 43TU7000 ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 65 اینچ سامسونگ tu7000
۸۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K مدل 65TU7000 ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 75 اینچ سامسونگ q70b
۸۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q70B کیولد 4K 2022 مدل 75Q70B ۶۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ bu8000
۸۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 4k 2022 مدل 55BU8000 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون سامسونگ 43 اینج au7000
۸۸ تلویزیون 43 اینچ 4K سامسونگ مدل AU7000 ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون سامسونگ 50 اینج au7000
۸۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون سامسونگ 55 اینچ au7000
۹۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K Ultra HD مدل 43X7500H ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲ تلویزیون 75 اینچ 4K سونی مدل 75X8077H ۴۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳ تلویزیون سونی55اینچ 4K اسمارت مدل 55X9000H ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X7500H ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K UHD LED مدل 49X8000H ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K Ultra HD مدل X75000H ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۷ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K Ultra HD مدل 55X8000H ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۸ تلویزیون اسمارت 65 اینچ سونی LCD 4K مدل 65X9500H ۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۹ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت 65X7500H ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۰ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K Ultra HD مدل 65X7577H ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۱ تلویزیون سونی 75 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 75X85J ۵۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۲ تلویزیون سونی 65اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 65X90J ۴۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۳ تلویزیون سونی 65 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 65X85J ۳۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۴ تلویزیون سونی 75 اینچ 4k اسمارت مدل 75X9500H ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۵ تلویزیون سونی 75 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 75X90J ۶۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۶ تلویزیون سونی 85 اینچ 4k اسمارت مدل 85X8000H ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۷ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65X8000H ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۸ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 55X80J ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۹ تلویزیون سونی 75 اینچ 4k اسمارت مدل 75X9000H ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۰ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 55X85J ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۱ تلویزیون سونی 65 اینچ 4k اسمارت مدل 65X9000H ۳۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۲ تلویزیون سونی 85 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 85X85J ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۳ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 55X90J ۳۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۴ تلویزیون 55 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 55A80J ۴۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۵ تلویزیون سونی 75 اینچ 4K اسمارت مدل 75X8000H ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۶ تلویزیون 65 اینچ سونی 2021 اسمارت 4K مدل 65X80J ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۷ تلویزیون 65 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 65A80J ۶۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۸ تلویزیون سونی 75 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 75X95J ۸۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲۹ تلویزیون سونی 85 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 85X95J ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۰ تلویزیون سونی 65 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 65X95J ۵۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۱ تلویزیون 65 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65A90J ۸۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۲ تلویزیون سونی 43 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 43X80J ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۳ تلویزیون سونی 85 اینچ 4k اسمارت مدل 85X9000H ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۴ تلویزیون 65 اینچ سونی اولد OLED 4k مدل 65A8H ۵۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳۵ تلویزیون 75 اینچ سونی 2021 اسمارت 4K مدل 75X80J ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55 اینچ شیائومی Q1E کیولداسمارت 4k مدل 55Q1E ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲ مانیتور 27 اینچ شیائومی مدل RMMNT27NF ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳ مانیتور شیائومی 23.8 اینچ مدل Mi 1C ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4S اسمارت 4k مدل Mi TV 4S L65M5-5SIN ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K HDR اسمارت مدل 4X ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۶ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L65M5-5ASP ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۷ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L43M5-5ASP ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۸ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L55M5-5ASP ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۹ قیمت تلویزیون 32 اینچ شیائومی 4S اسمارت مدل L32M5-5ASP ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۰ مانیتور گیمینگ 34 اینچ شیائومی Mi Curved Gaming ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
32اینچ
۱۱ تلویزیون شیائومی 32 اینچ 2021  P1 اسمارت HD مدلMI TV P132 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
43اینچ
۱۲ تلویزیون شیائومی 43 اینچ 2021 P1 اسمارت 4k مدل MI TV P1 43 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
50اینچ
۱۳ تلویزیون شیائومی 50 اینچ 2021 P1 اسمارت 4K مدلMI TV P150 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
75اینچ
۱۴ قیمت و خریدتلویزیون شیائومی 75 اینچ Q1 کیولد مدل Mi TV 75Q1 ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 55 اینچ شیائومی p1
۱۵ تلویزیون شیائومی 55 اینچ 2021 P1 اسمارت 4k مدل MI TV P1 55 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون شیائومی 32 اینچ 4a
۱۶ تلویزیون 32 اینچ شیائومی 4A اسمارت مدل MI TV 4A L32M5-5ASP ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ایوولی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 50اینچ ایوولی کیولد 4K اسمارت مدل 50EV250 QA ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون 65 ابنچ ایوولی
۲ تلویزیون 65 اینچ ایوولی کیولد 4k مدل 65EV250QA ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون یونیوا در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون یونیوا 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55 U Class T2 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲ تلویزیون یونیوا 50 اینچ 4k اسمارت مدل 50 U Class T2 ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳ تلویزیون یونیوا 65 اینچ 4k اسمارت مدل 65 U Class T2 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴ تلویزیون یونیوا 43 اینچ FULL HD اسمارت مدل 43 U Class T2 ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵ تلویزیون یونیوا 32 اینچ FULL HD اسمارت مدل 32 U Class T2 ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۶ تلویزیون یونیوا 42 اینچ 2021 اسمارت فول اچ دی مدلS-Class_T2S2 ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55 اینچ هایسنس اسمارت 4k مدل 55B8000U ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲ تلویزیون هایسنس 65 اینچ اسمارت 4K مدل 65A7100F ۱۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55U8QF ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴ تلویزیون هایسنس 65 اینچ اسمارت 4k مدل 65A7200 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55A7200 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۶ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل 50B7100 ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۷ تلویزیون 65 اینچ هایسنس اسمارت 4k مدل 65A7120UW ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۸ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55U7WF ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۹ تلویزیون هایسنس 50 اینچ 4k اسمارت مدل 50A7200 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۰ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل 65U8QF ۳۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۱ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K U8GQ مدل 55U8GQ ۲۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۲ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4k U7GQ مدل 65U7GQ ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۳ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 50A7120 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۴ تلویزیون 55 اینچ هایسنس A61G اسمارت 4k مدل 55A61G ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۵ تلویزیون هایسنس 58 اینچ A62G اسمارت 4K مدل 58A62G ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
تلویزیون هایسنس a62g
۱۶ تلویزیون هایسنس 55 اینچ A62G اسمارت 4K مدل 55A62G ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون فلیپس در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 65 اینچ فلیپس 2021 4k مدل 65PUS7906 ۳۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 2021 4k مدل 55PUS7906 ۲۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳ تلویزیون 75 اینچ فلیپس 4K اسمارت مدل 75PUS7855 ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴ تلویزیون 58 اینچ فلیپس 8556 اسمارت 4k مدل 58PUS8556 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵ تلویزیون 65 اینچ فلیپس 8556 اسمارت 4k مدل 65PUS8556 ۴۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۶ تلویزیون 75 اینچ فلیپس 8556 اسمارت 4k مدل 75PUS8556 ۶۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۷ تلویزیون 65 اینچ فلیپس 2021 اسمارت 4k مدل 65PUT8215 ۳۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۸ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 4K اسمارت مدل 55PUT7374 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۹ تلویزیون 50 اینچ فلیپس 2021 4k مدل 50PUS7906 ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۰ تلویزیون 50 اینچ فلیپیس 4K مدل 50PUT6604 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۱ تلویزیون 65 اینچ فلیپس اسمارت 4k مدل 65PUT7374 ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۲ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 2021 اسمارت 4K مدل 55PUT8215 ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۳ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 4k OLED 2021 مدل 55OLED 706 ۴۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۴ تلویزیون 65 اینچ فلیپس 4k OLED 2021 مدل 65OLED 706 ۷۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون JVC در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 65 اینچ JVC اسمارت مدل LT-65N885 ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک FULLHD E330M مدل 49E330M ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲ تلویزیون 43 اینچ پاناسونیک FULLHD E330M مدل 43E330M ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک HX750 اسمارت 4K مدل 65HX750 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک HX750M اسمارت 4K مدل 55HX750M ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 2021 اندروید 4K مدل 55JX850 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۶ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 2021 اندروید 4K مدل JX850 ۲۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون الک در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 50 اینچ الک K_Elec کره 4K اسمارت مدل 50UK883V ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲ تلویزیون الک 50 اینچ k_Elec کره 4k اسمارت 50UK775V ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شارپ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 50 اینچ شارپ DL6NX اندروید 4k مدل 50DL6NX ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲ تلویزیون شارپ 65 اینچ DL6NX اندروید 4k مدل 65DL6NX ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳ تلویزیون 55 اینچ شارپ DL6NX اندروید 4k مدل 55DL6NX ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴ تلویزیون 60 اینچ شارپ BK1X اسمارت 4K مدل 4TC60BK1X ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵ تلویزیون 50 اینچ شارپ BK1X اسمارت 4K مدل 4TC50BK1X ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۶ تلویزیون 60 اینچ شارپ CK1X اندروید مدل 4T- C60CK1X ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون جنرال در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ قیمت تلویزیون 55 اینچ جنرال 4k 2022 مدل 55LED1988 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون توشیبا در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 75 اینچ توشیبا U7950 اسمارت 4k مدل 75U7950 ۴۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۲ تلویزیون توشیبا 55اینچ U7950 اسمارت 4K مدل 55U7950 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۳ تلویزیون توشیبا U5965 سایز 43 اینچ 4K مدل 43U5965 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۴ تلویزیون 65 اینچ توشیبا U7950 اسمارت 4k مدل 65U7950 ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۵ تلویزیون 65 اینچ توشیبا U5965 اسمارت 4k مدل 65U5965 ۲۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۸
۶ تلویزیون 50 اینچ توشیبا U7950 اسمارت 4K مدل 50U7950 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۷ تلویزیون 50 اینچ توشیبا U5965 اسمارت 4k مدل 50U5965 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۸ تلویزیون 55 اینچ توشیبا U5965 اسمارت 4k مدل 55U5965 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
۹ تلویزیون 55 اینچ توشیبا Z770 کیولد 2021 4k مدل 55Z770KW ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون 65 اینچ توشیبا C350
۱۰ تلویزیون 65 اینچ توشیبا C350 اسمارت 4k مدل 65C350KW ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹
قیمت تلویزیون توشیبا 55 اینچ C350
۱۱ تلویزیون 55 اینچ توشیبا C350 اسمارت 4k 2021 مدل 55C350KW ۱۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۱۹