09187777898 سعیدی 09185568481 سعیدی

۰

لیست آخرین قیمت یخچال در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت یخچال ال جی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال ساید بای ساید X334 ال جی اینستاویو 34 فوت مدل GRX334DPB ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲
۲ یخچال X247 ساید اینستا ویو ال جی مدل GC-X247CSAV ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۳ یخچال 40 فوت دوقلو ال جی مدل GR-B404-F401 ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۴ یخچال ساید بای ساید X24 ال جی 30 فوت Door-in-Door مدل GR_X24FTKHL ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲
۵ یخچال فریزر سایدبای سایدال جی X267 اینستاویو 2022 مدل GR-X267CQES ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۶ یخچال ساید بای ساید X29 اینستاویو ال جی رنگ دودی مدل GR.X29FTQKL ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۴
۷ یخچال بالا پایین 832 ال جی 30 فوت رنگ سفید مدل GRM-832DHWL ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۸ یخچال فریزر J287 ساید بای ساید ال جی مدل GC-J287SVUV ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۹ یخچال ساید بای ساید X267 اینستاویو ال جی رنگ سیلور مدل GCX.267PHS ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲
۱۰ یخچال فریزر X257 ساید بای ساید ال جی اینستاویو GR-X257CSAV ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۱۱ یخچال دوقلو ال جی 40 فوت 2021 مدل GC_F511ELDM/GC_B514ELFM ۴۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۱۲ یخچال ساید بای ساید J259 ال جی 30 فوت 3 درب Door_in_Door مدل GR_J259CLBV ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲
۱۳ یخچال بالا پایین 832 ال جی 30 فوت رنگ سیلور مدل GRM-832DHLL ۳۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۱۴ یخچال ساید بای ساید X274 ال جی 30 فوت اینستاویو مدل GRX_ X274 DPB ۱۰۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۵
۱۵ یخچال ساید بای ساید L247 ال جی 30 فوت سه درب مدل GC_L247SLKV ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۱۶ یخچال ساید بای ساید X39 ال جی اینستاویو 34 فوت Door IN Door مدل GR_X39FTKHL ۱۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۱
۱۷ یخچال فریزر X257 ساید بای ساید ال جی اینستاویو رنگ سفید مدل GC_X257CVVV ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۵
۱۸ یخچال ساید بای ساید J267 ال جی 30 فوت رنگ سفید مدل GCJ_267PXW ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۱۹ یخچال ساید بای ساید 3 درب X337 ال جی 34 فوت Door-in-Dor مدل GR_X337CQAL ۹۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۵
۲۰ یخچال ساید بای ساید J267 ال جی 30 فوت رنگ سیلور مدل GCJ_267PHL ۴۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۲۱ یخچال ساید بای ساید X267 اینستاویو ال جی  رنگ دودی  مدل GCX.267PHB ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۲۲ یخچال ساید بای ساید X259 ال جی 30 فوت اینستاویو Door in Door مدل GR_X259CSBV ۷۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۵
۲۳ یخچال ساید بای ساید L267 ال جی 30 فوت Door_ in_Door مدل GCL_267PXL ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۲۴ یخچال فریزر ال جی 705 بالا پایین 28 فوت رنگ سفید مدل GNM-705HWL ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۲۵ یخچال فریزربالا پایین ال جی 689 26 فوت مدل GC-F689BLCZ ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۲۶ یخچال فریزر ال جی 705 بالا پایین 28 فوت رنگ سیلور مدل GNM-705HLL ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۲۷ یخچال ساید بای ساید J257ال جی Dor in Dorمدل GR_J257CLAV ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۲۸ یخچال فریزر 802 ال جی بالا پایین 22 فوت مدل GR-F802HLHU ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۲۹ فریزر ال جی 7 کشو رنگ سیلور مدل GN 304SL BT ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۳۰ یخچال ساید بای ساید ال جیQ247 اینستاویو Door-in-Door سه درب مدل GC-Q247CSBV ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۳۱ یخچال فریزر ال جی 872 بالا پایین 30 فوت مدل GR_F872HLHU ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
قیمت یخچال 2022 ال جی XV90
۳۲ یخچال فریزر ال جی XV90 ساید بای ساید اینستاویو 2022 مدل GSXV90BSAE ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۹
قیمت یخچال j337 ال جی
۳۳ یخچال ساید بای ساید ال جی بنتلی 34 فوت J337 مدل GRJ337CSBL ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
قیمت یخچال j337 ال جی XV90
۳۴ یخچال ساید بای ساید ال جی بنتلی 34 فوت J337 رنگ سفید مدل GR_J337CVBL ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
GR_J34FTUHL
۳۵ یخچال ساید بای ساید ال جی J34 پنچ درب 34 فوت مدل GR_J34FTUHL ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
قیمت یخچال 682 ال جی
۳۶ یخچال فریزر ال جی 682 بالا پایین 26 فوت مدل GL_F682HLHN ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
قیمت یخچال 752 ال جی
۳۷ یخچال فریزر  ال جی 752 بالا پایین 20 فوت مدل GR-M752GSH ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
قیمت یخچال 782 ال جی
۳۸ یخچال فریزر ال جی 782 بالا پایین Door_in_Door مدل GNA782HLHU ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
قیمت یخچال j247 ال جی
۳۹ یخچال فریزر J247 ساید بای ساید ال جی 30 فوت مدل GC-J247SLUV ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
قیمت یخچال بالاپایین 652 ال جی
۴۰ یخچال بالاپایین 652 ال جی 28 فوت مدل GL_F652HLHU ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
قیمت یخچال دوقلوال جی
۴۱ یخچال دو قلو ال جی 40 فوت 2021 رنگ سفید مدل GC_ B414EQFM/GC_F411EQDM ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
یخچالx267 ال جی 2022
۴۲ یخچال ساید بای ساید ال جی X267 رنگ سیلور 2022 مدل GR-X267CSHS ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال یونیوا در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر دوقلو یونیوا رنگ سفید مدل TW627W1-Cobalt ۳۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۲ یخچال فریزر دوقلو یونیوا مدل TW627SS1-Cobalt ۳۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۳ یخچال 30 فوت ساید بای ساید یونیوا نقره ای مدل UN_SBS56S ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۴ یخچال 30 فوت ساید بای ساید یونیوا سفید مدل UN_SBS56W ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال بکو در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال ساید بای ساید 30 فوت بکو 2 درب رنگ سفید مدل GN 168421E ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۲ یخچال ساید بای ساید بکو 34 فوت 4 درب مدل GNE134751X ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸

لیست تازه ترین قیمت یخچال سامسونگ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر فرنچ سامسونگ RF67 سه درب مدل RF67QESL1 ۶۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۲ یخچال ساید بای ساید RS65 سامسونگ 30 فوت 2 درب مدل RS65R5411M9 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۳ یخچال ساید بای ساید سامسونگ رومانو 34 فوت 4 درب مدل RF56N9040SL ۱۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۴ یخچال ساید بای ساید 34 فوت سامسونگ مدل RH77H90507F ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۵ یخچال بالا پایین RT46 سامسونگ 20 فوت مدل RT46K6330WW ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۶ یخچال فریزر بالا و پایین سامسونگ مدل RT50K6330WW ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۷ یخچال فریزر سامسونگ 4 درب ساید بای ساید RF48 رنگ دودی مدل RF48A4010B4 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲
۸ یخچال سامسونگ RT62 بالا پایین 30 فوت مدل RT62K7160SL ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲
۹ یخچال فریزر سامسونگ RS64 ظرفیت 30 فوت مدل RS64R5331B4 ۴۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۱۰ یخچال فریزر سامسونگ سه درب 28 فوت مدل RF25A5202SL ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲
۱۱ یخچال ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت RS 68 مدل RS68A8820S9 ۵۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲
۱۲ یخچال ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت رنگ نقره ای مدل RS53k4600SA ۳۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۱۳ یخچال فریزر بالا پایین RT85 سامسونگ 28فوت مدل RT85K7110SL ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۱۴ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت رنگ سفید مدل RS51K5780WW ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
30 فوت
۱۵ یخچال ساید بای ساید 30 فوت سامسونگ RS51K57807S ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
30 فوت
۱۶ یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS71 رنگ سفید 30 فوت مدل RS71R54011L ۴۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
قیمت یخچال rs50 سامسونگ
۱۷ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید نقره مدل RS50N3913SA ۴۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
قیمت یخچال دوقلوسامسونگ
۱۸ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ سفید تایوان مدل PR39-RZ32 ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
قیمت یخچال سامسونگ rb34
۱۹ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ 4 درب 40 فوت مدل RB34T670FSA/RB34T630ESA ۵۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
قیمت یخچال سامسونگ rf28
۲۰ یخچال فریزر فرنچ سامسونگ RF28 چهار درب 34 فوت مدل RF28HMEDBSR ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲
قیمت یخچال سامسونگ rs50 رنگ مشکی
۲۱ یخچال فریزیر RS50 سامسونگ ساید بای ساید 30 فوت رنگ مشکی مدل RS50N3913BC ۴۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
قیمت یخچال سامسونگ rs80
۲۲ یخچال ساید بای ساید RS80 سامسونگ 34 فوت مدل RS80T5190SL ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۵
قیمت یخچال سامسونگ rt53
۲۳ یخچال فریزر بالا پایین RT53 سامسونگ 30 فوت مدل RT53K6540SL ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال بوش در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال ساید بای ساید 32 فوت بوش رنگ سفید مدل KAD80A104 ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۴
۲ یخچال فریزر بالا پایین بوش رنگ سفید 30 فوت مدل KGD86AW304 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۱
۳ یخچال ساید بای ساید 32 فوت بوش رنگ نقره مدل KAD80A404 ۵۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۴
۴ یخچال فریزر دو قلو بوش مدل KSV36NW30M_GSN36NW30M ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۴
۵ یخچال فریزر بالا پایین بوش 30 فوت مدل KDD86AI304 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۴
۶ یخچال فریزر بالاپایین بوش 30 فوت مدل KGD86AI304 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۴

لیست تازه ترین قیمت یخچال هایسنس در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ فریزر تک هایسنس 18 فوت مدل RV246N4AWU ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۵
۲ یخچال سایدبای ساید هایسنس 30فوت RS741 مدل RS741N4WC11 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۴
۳ یخچال فریزر ساید بای ساید هایسنس چهار درب مدل RQ561N4AC1 ۳۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۴ یخچال فریزر هایسنس 12 فوت مدل RR229D ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
قیمت یخجال هایسنس 16 فوت
۵ یخچال بالا پایین هایسنس RD22 16 فوت مدل RD22DR4SAS1 ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۴
قیمت یخچال 3 فوت هایسنس
۶ یخچال هتلی هایسنس 3 فوت RR60 مدل RR60DAGS0 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۴
قیمت یخچال 6 فوت هایسنس
۷ یخچال هتلی هایسنس 6 فوت RR120 مدل RR120DAGS ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۴