۰

لیست آخرین قیمت یخچال در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت یخچال ال جی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال ساید بای ساید X334 ال جی اینستاویو 34 فوت مدل GRX334DPB ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۲ یخچال X247 ساید اینستا ویو ال جی مدل GC-X247CSAV ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۳ یخچال ساید بای ساید X24 ال جی 30 فوت Door-in-Door مدل GR_X24FTKHL ۷۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۴ یخچال فریزر سایدبای سایدال جی X267 اینستاویو 2022 مدل GR-X267CQES ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۵ یخچال فریزر J287 ساید بای ساید ال جی مدل GC-J287SVUV ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۲۶
۶ یخچال ساید بای ساید X29 اینستاویو ال جی رنگ دودی مدل GR.X29FTQKL ۶۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۷ یخچال ساید بای ساید X267 اینستاویو ال جی رنگ سیلور مدل GCX.267PHS ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۸ یخچال فریزر X257 ساید بای ساید ال جی اینستاویو GR-X257CSAV ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۹ یخچال دوقلو ال جی 40 فوت 2021 مدل GC_F511ELDM/GC_B514ELFM ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۱۰ یخچال ساید بای ساید J259 ال جی 30 فوت 3 درب Door_in_Door مدل GR_J259CLBV ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۱۱ یخچال ساید بای ساید X274 ال جی 30 فوت اینستاویو مدل GRX_ X274 DPB ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۱۲ یخچال ساید بای ساید L247 ال جی 30 فوت سه درب مدل GC_L247SLKV ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۱۳ قیمت یخچال ساید بای ساید X39 ال جی اینستاویو 34 فوت Door IN Door مدل GR_X39FTKHL ۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۱۴ یخچال فریزر X257 ساید بای ساید ال جی اینستاویو رنگ سفید مدل GC_X257CVVV ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۱۵ یخچال ساید بای ساید J267 ال جی 30 فوت رنگ سفید مدل GCJ_267PXW ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۱۶ یخچال ساید بای ساید 3 درب X337 ال جی 34 فوت Door-in-Dor مدل GR_X337CQAL ۷۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۱۷ یخچال ساید بای ساید J267 ال جی 30 فوت رنگ سیلور مدل GCJ_267PHL ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۱۸ یخچال ساید بای ساید X259 ال جی 30 فوت اینستاویو Door in Door مدل GR_X259CSBV ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۱۹ یخچال ساید بای ساید L267 ال جی 30 فوت Door_ in_Door مدل GCL_267PXL ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۲۰ یخچال فریزر ال جی 705 بالا پایین 28 فوت رنگ سفید مدل GNM-705HWL ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۲۱ یخچال فریزربالا پایین ال جی 689 26 فوت مدل GC-F689BLCZ ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۲۲ یخچال فریزر ال جی 705 بالا پایین 28 فوت رنگ سیلور مدل GNM-705HLL ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۲۳ فریزر ال جی 7 کشو رنگ سیلور مدل GN 304SL BT ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۲۴ قیمت یخچال ال جی L287 دو درب 2022 مدل GCL-287GVW ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۲۵ یخچال ال جی 882 بالا و پایین 30 فوت مدل GR-F882HBHU ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۲۶ ‎قیمت یخچال ال جی J247 دکمه وسط  مدل GC-J247JABV ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۲۷ قیمت یخچال پایین فریزر ال جی 689 مدل GC-F689BLCM ۳۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۲۸ قیمت و خرید یخچال ساید ال جی J267 رنگ سیلور 2022 مدل GC-J267SLSS ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۲۹ قیمت یخچال ال جی X267 رنگ سفید 2022 ۷۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۳۰ یخچال ال جی X287 اینستاویو 30 فوت 2022 مدل GCX-287TNSI ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۳۱ قیمت و خرید یخچال ال جی x945 پنچ درب 32 فوت مدل GMX945MC9F ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
قیمت یخچال 2022 ال جی XV90
۳۲ یخچال فریزر ال جی XV90 ساید بای ساید اینستاویو 2022 مدل GSXV90BSAE ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
قیمت یخچال j337 ال جی
۳۳ یخچال ساید بای ساید ال جی بنتلی 34 فوت J337 مدل GRJ337CSBL ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
قیمت یخچال j337 ال جی XV90
۳۴ یخچال ساید بای ساید ال جی بنتلی 34 فوت J337 رنگ سفید مدل GR_J337CVBL ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
GR_J34FTUHL
۳۵ یخچال ساید بای ساید ال جی J34 پنچ درب 34 فوت مدل GR_J34FTUHL ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
قیمت یخچال 2022 ال جی J257
۳۶ یخچال سایدبای ساید ال جی J257 جدید 30 فوت 2022 مدل GC-J257CAEC ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
قیمت یخچال 682 ال جی
۳۷ یخچال فریزر ال جی 682 بالا پایین 26 فوت مدل GL_F682HLHN ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
قیمت یخچال 752 ال جی
۳۸ یخچال فریزر  ال جی 752 بالا پایین 20 فوت مدل GR-M752GSH ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
قیمت یخچال 782 ال جی
۳۹ یخچال فریزر ال جی 782 بالا پایین Door_in_Door مدل GNA782HLHU ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
قیمت یخچال j247 ال جی
۴۰ یخچال فریزر J247 ساید بای ساید ال جی 30 فوت مدل GC-J247SLUV ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
قیمت یخچال بالاپایین 652 ال جی
۴۱ یخچال بالاپایین 652 ال جی 28 فوت مدل GL_F652HLHU ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
قیمت یخچال دوقلوال جی
۴۲ یخچال دو قلو ال جی 40 فوت 2021 رنگ سفید مدل GC_ B414EQFM/GC_F411EQDM ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
یخچالx267 ال جی 2022
۴۳ یخچال ساید بای ساید ال جی X267 رنگ سیلور 2022 مدل GR-X267CSHS ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال یونیوا در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر دوقلو یونیوا رنگ سفید مدل TW627W1-Cobalt ۳۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۲ یخچال فریزر دوقلو یونیوا مدل TW627SS1-Cobalt ۳۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۳ یخچال 30 فوت ساید بای ساید یونیوا نقره ای مدل UN_SBS56S ۳۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۴ یخچال 30 فوت ساید بای ساید یونیوا سفید مدل UN_SBS56W ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال بکو در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال ساید بای ساید 30 فوت بکو 2 درب رنگ سفید مدل GN 168421E ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۲ یخچال ساید بای ساید بکو 34 فوت 4 درب مدل GNE134751X ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال سامسونگ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر سامسونگ سه درب 28 فوت مدل RF25A5202SL ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۲ یخچال ساید بای ساید RS65 سامسونگ 30 فوت 2 درب مدل RS65R5411M9 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۳ یخچال سامسونگ RT62 بالا پایین 30 فوت مدل RT62K7160SL ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۴ یخچال ساید بای ساید سامسونگ رومانو 34 فوت 4 درب مدل RF56N9040SL ۱۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۵ یخچال ساید بای ساید 34 فوت سامسونگ مدل RH77H90507F ۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۶ یخچال ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت RS 68 مدل RS68A8820S9 ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت رنگ سفید مدل RS51K5780WW ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۸ یخچال فریزر سامسونگ 4 درب ساید بای ساید RF48 رنگ دودی مدل RF48A4010B4 ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۹ یخچال فریزر سامسونگ RS64 ظرفیت 30 فوت مدل RS64R5331B4 ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
قیمت یخچال rs50 سامسونگ
۱۰ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید نقره مدل RS50N3913SA ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
قیمت یخچال دوقلوسامسونگ
۱۱ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ سفید تایوان مدل PR39-RZ32 ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
قیمت یخچال سامسونگ rb34
۱۲ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ 4 درب 40 فوت مدل RB34T670FSA/RB34T630ESA ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
قیمت یخچال سامسونگ rf28
۱۳ یخچال فریزر فرنچ سامسونگ RF28 چهار درب 34 فوت مدل RF28HMEDBSR ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
قیمت یخچال سامسونگ rs50 رنگ مشکی
۱۴ یخچال فریزیر RS50 سامسونگ ساید بای ساید 30 فوت رنگ مشکی مدل RS50N3913BC ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
قیمت یخچال سامسونگ rs80
۱۵ یخچال ساید بای ساید RS80 سامسونگ 34 فوت مدل RS80T5190SL ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
قیمت یخچال سامسونگ rt53
۱۶ یخچال فریزر بالا پایین RT53 سامسونگ 30 فوت مدل RT53K6540SL ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال بوش در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال ساید بای ساید 32 فوت بوش رنگ سفید مدل KAD80A104 ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۲ یخچال فریزر بالا پایین بوش رنگ سفید 30 فوت مدل KGD86AW304 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۳ یخچال فریزر بالا پایین بوش 30 فوت مدل KDD86AI304 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۴ یخچال فریزر بالاپایین بوش 30 فوت مدل KGD86AI304 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۵ یخچال ساید بای ساید 32 فوت بوش رنگ نقره مدل KAD80A404 ۵۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۶ یخچال فریزر دو قلو بوش مدل KSV36NW30M_GSN36NW30M ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۷ قیمت یخچال ساید بای ساید بوش رنگ مشکی مدل KAD90VB204 ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۸ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش 30 فوت مدل KAG93AI304 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال هایسنس در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ‎یخچال ساید هایسنس 30 فوت RS696 مدل RS696N4BGU 2022 ۴۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۲ ‎قیمت یخچال هایسنس 4 درب 2022 مدل RQ759N4ISU ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۳ یخچال هایسنس 6 فوت 2022 مدل RR122D4AWU ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید هایسنس چهار درب مدل RQ561N4AC1 ۳۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۵ یخچال فریزر هایسنس 12 فوت مدل RR229D ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۶ فریزر تک هایسنس 18 فوت مدل RV246N4AWU ۱۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
قیمت یخجال هایسنس 16 فوت
۷ یخچال بالا پایین هایسنس RD22 16 فوت مدل RD22DR4SAS1 ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
قیمت یخچال 3 فوت هایسنس
۸ یخچال هتلی هایسنس 3 فوت RR60 مدل RR60DAGS0 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
قیمت یخچال 6 فوت هایسنس
۹ یخچال هتلی هایسنس 6 فوت RR120 مدل RR120DAGS ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
مشخصات یخچال بالا پایین هایسنس
۱۰ ‎ یخچال بالا پایین هایسنس 32 فوت 2022 مدل RT729N4WSU ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال دوو در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
یخچال دوو 2811 34 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید دوو 2811 34 فوت مدل FRS-2811EAL ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶