09187777898 سعیدی 09185568481سعیدی

لیست آخرین قیمت تلویزیون سامسونگ در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۱/۳۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۲ تلویزیون65 اینچ سامسونگ4k اسمارت مدل 65TU7100 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۳ تلویزیون 50 اینچی 2021 QLED سامسونگ اسمارت مدل 50Q60A ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ اسمارت 2021 مدل 55AU9000 ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۵ تلویزیون 55 اینچ‌ منحنی سامسونگ TU8300 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۶ تلویزیون 55 اینچی 2021 QLED سامسونگ اسمارت مدل 55Q60A ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۷ تلویزیون ۶۵ اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت ۲۰۲۱ مدل 65Q60A ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۱۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2021 مدل 65AU9000 ۲۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۱۱ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت۲۰۲۱ مدل 85Q60A ۶۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۱۲ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 55Q70A ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۱۳ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 75Q70A ۵۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۱۴ تلویزیون سامسونگ 58 اینچ 4k اسمارت مدل 58TU7000 ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۱۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۱۶ تلویزیون 85 اینچ QLED اسمارت 2020 مدل 85Q80T ۹۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۱۷ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 65Q70A ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۱۸ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED 4k اسمارت مدل 65Q90T ۵۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۱۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 کیولد QLED اسمارت 4k مدل 65Q77A ۳۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۲۰ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 QLED اسمارت 4k مدل 65Q80A ۴۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۲۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QLED کیولد 8K اسمارت مدل 55Q700T ۳۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
32 اینچ
۲۲ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ Full HD مدل T5300 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
40اینچ
۲۳ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ اسمارت مدل 40T5300 ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
43 اینچ
۲۴ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ UHD 4K 43TU7000 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
43اینچ
۲۵ تلویزیون 43اینچ سامسونگ اسمارت مدل 43T5300 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
50 اینچ
۲۶ ‎تلویزیون UHD 4K کریستال مدل TU7000 اندازه 50 اینچ ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۲۷ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K مدل 50TU8500 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
50اینچ
۲۸ تلویزیون 2021 سامسونگ 50 اینچ 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
55 اینچ
۲۹ تلویزیون UHD 4K کریستال مدل TU8000 اندازه 55 اینچ ۱/۶۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۳۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K مدل 55Q60T ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۳۱ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ UHD 4K کریستال مدل TU8500 ۱/۶۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۳۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55TU7100 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
55اینچ
۳۳ تلویزیون 55اینچ سامسونگ کیولدQLEDاسمارت 4K مدل55Q70T ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۳۴ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 55AU7100 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
60اینچ
۳۵ تلویزیون 60 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
65 اینچ
۳۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K QLED اسمارت مدل65Q70T ۳۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۳۷ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K مدل 65TU8300 ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۳۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K مدل 65TU7000 ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۳۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K مدل 65TU8500 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۴۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K مدل 65TU8000 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
65اینچ
۴۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۴۲ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 65AU7100 ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
70
۴۳ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4K مدل 70TU7100 ۲۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
75 اینچ
۴۴ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 4K مدل TU8000 ۳۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
۴۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4K QLED اسمارت مدل 75Q70T ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
75اینچ
۴۶ تلویزیون 75اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل AU8000 ۳۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰
85 اینچ
۴۷ تلویزیون 85اینچ سامسونگ کیولد 4KQLED اسمارت مدل 85Q70T ۸۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۰