09187777898 سعیدی 09185568481سعیدی

۰

لیست آخرین قیمت تلویزیون سامسونگ در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲ تلویزیون65 اینچ سامسونگ4k اسمارت مدل 65TU7100 ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳ تلویزیون 55 اینچ‌ منحنی سامسونگ TU8300 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴ تلویزیون 55 اینچی 2021 QLED سامسونگ اسمارت مدل 55Q60A ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۵ تلویزیون ۶۵ اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت ۲۰۲۱ مدل 65Q60A ۲۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۶ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 85Q77A ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۷ تلویزیون 50 اینچی 2021 QLED سامسونگ اسمارت مدل 50Q60A ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ اسمارت 2021 مدل 55AU9000 ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۹ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۱۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۱۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2021 مدل 65AU9000 ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۳ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 55Q70A ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۴ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 75Q70A ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۵ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED اسمارت 4K مدل 55Q80A ۲۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۶ تلویزیون سامسونگ 58 اینچ 4k اسمارت مدل 58TU7000 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4kسمارت۲۰۲۱ مدل 75Q60A ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۹ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت۲۰۲۱ مدل 85Q60A ۶۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۰ تلویزیون 85 اینچ QLED اسمارت 2020 مدل 85Q80T ۹۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۱ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 65Q70A ۳۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۲ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 85AU8000 ۶۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۳ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED 4k اسمارت مدل 65Q90T ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 کیولد QLED اسمارت 4k مدل 65Q77A ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۵ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 QLED اسمارت 4k مدل 65Q80A ۴۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4K مدل 75AU7500 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4K مدل 65AU7500 ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QLED کیولد 8K اسمارت مدل 55Q700T ۳۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۹ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ AD690 اسمارت HD 2021 مدل 32AD690 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4k مدل 65AU8002 ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۱ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ AD590 اسمارت 2021 HD مدل 32AD590 ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
32 اینچ
۳۲ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ Full HD مدل T5300 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
40اینچ
۳۳ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ اسمارت مدل 40T5300 ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
43اینچ
۳۴ تلویزیون 43اینچ سامسونگ اسمارت مدل 43T5300 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
50 اینچ
۳۵ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K مدل 50TU8500 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
50اینچ
۳۶ تلویزیون 2021 سامسونگ 50 اینچ 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
55 اینچ
۳۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K مدل 55Q60T ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۸ تلویزیون UHD 4K کریستال مدل TU8000 اندازه 55 اینچ ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K مدل TU7000 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۰ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ UHD 4K کریستال مدل TU8500 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
55اینچ
۴۱ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 55AU7100 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۲ تلویزیون 55اینچ سامسونگ کیولدQLEDاسمارت 4K مدل55Q70T ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
60اینچ
۴۳ تلویزیون 60 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
65 اینچ
۴۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K مدل 65TU8000 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K QLED اسمارت مدل65Q70T ۳۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۶ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K مدل 65TU8300 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K مدل 65TU7000 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
65اینچ
۴۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴۹ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 65AU7100 ۲۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
70
۵۰ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4K مدل 70TU7100 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
75 اینچ
۵۱ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 4K مدل TU8000 ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۵۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4K QLED اسمارت مدل 75Q70T ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
75اینچ
۵۳ تلویزیون 75اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل AU8000 ۴۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
85 اینچ
۵۴ تلویزیون 85اینچ سامسونگ کیولد 4KQLED اسمارت مدل 85Q70T ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹