09187777898 سعیدی 09185568481 سعیدی

۰

لیست آخرین قیمت تلویزیون سامسونگ در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون65 اینچ سامسونگ4k اسمارت مدل 65TU7100 ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۲ تلویزیون 55 اینچ‌ منحنی سامسونگ TU8300 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۳ تلویزیون 55 اینچی 2021 QLED سامسونگ اسمارت مدل 55Q60A ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۴ تلویزیون ۶۵ اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت ۲۰۲۱ مدل 65Q60A ۲۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۵
۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ نئو کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 55QN85A ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۳
۶ تلویزیون 75 اینچ 4K سامسونگ مدل AU7000 ۳۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۷ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ اسمارت 2021 مدل 50AU9000 ۱۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۸ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل 85AU7172 ۵۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۹ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 85Q77A ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۱۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4kسمارت۲۰۲۱ مدل 75Q60A ۴۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۵
۱۱ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت۲۰۲۱ مدل 85Q60A ۷۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۰
۱۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ نئو کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 75QN85A ۹۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۱۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ AU7100 اسمارت 4K مدل 75AU7100 ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۱۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ AU8072 اسمارت 4K مدل 65AU8072 ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۱۵ تلویزیون 82 اینچ سامسونگ TU8000 اسمارت 4k مدل 82TU8000 ۵۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۱۶ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۰
۱۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ اسمارت 2021 مدل 75AU9000 ۴۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۱۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل 75AU7172 ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۱۹ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 55Q70A ۲۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۲۰ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 75Q70A ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۲۱ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED اسمارت 4K مدل 55Q80A ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۲۲ تلویزیون سامسونگ 58 اینچ 4k اسمارت مدل 58TU7000 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۲۳ تلویزیون 85 اینچ QLED اسمارت 2020 مدل 85Q80T ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۰
۲۴ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت مدل 85Q70A ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۰
۲۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QLED 4k مدل 75Q95T ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۲۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4K مدل 75AU7500 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۲۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4K مدل 65AU7500 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۲۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2021 نئو کیولد 4K  مدل 75QN90A ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۲۹ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 2021 نئو کیولد 4K  مدل 85QN90A ۱۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۳۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QLED کیولد 8K اسمارت مدل 55Q700T ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۳۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4K مدل 75AU8100 ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۳۲ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ AD690 اسمارت HD 2021 مدل 32AD690 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۳۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4k مدل 65AU8002 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۳۴ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ TU7002 اسمارت 4K مدل 43TU7002 ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۳۵ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED 4k اسمارت مدل 65Q90T ۵۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۳۶ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ کیولد QLED اسمارت 4k مدل 85Q80A ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۳۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 کیولد QLED اسمارت 4k مدل 65Q77A ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۳۸ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 QLED اسمارت 4k مدل 65Q80A ۳۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۳۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ AU7100 اسمارت 4K مدل 50AU7100 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۴۰ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ AD590 اسمارت 2021 HD مدل 32AD590 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۴۱ تلویزیون 43 اینچ 2021 سامسونگ FUll HD T5300 مدل UA43T5300AU ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۴۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN700A نئو کیولد 8k مدل 65QN700A ۵۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۴۳ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 65Q70A ۳۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۴۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 8k Q800T مدل 65Q800T ۵۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۴۵ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ QN90A نئوکیولد مدل 85QN90A ۲۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
32 اینچ
۴۶ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ Full HD مدل T5300 ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
40اینچ
۴۷ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ اسمارت مدل 40T5300 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
43اینچ
۴۸ تلویزیون 43اینچ سامسونگ اسمارت مدل 43T5300 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
50 اینچ
۴۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K مدل 50TU8500 ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
55 اینچ
۵۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K مدل 55Q60T ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۰
۵۱ تلویزیون UHD 4K کریستال مدل TU8000 اندازه 55 اینچ ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۵۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K مدل TU7000 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۵۳ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ UHD 4K کریستال مدل TU8500 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
55اینچ
۵۴ تلویزیون 55اینچ سامسونگ کیولدQLEDاسمارت 4K مدل55Q70T ۲۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۵۵ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 55AU7100 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
60اینچ
۵۶ تلویزیون 60 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
65 اینچ
۵۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K QLED اسمارت مدل65Q70T ۳۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۰
۵۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K مدل 65TU8000 ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۵۹ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K مدل 65TU8300 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
65اینچ
۶۰ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 65AU7100 ۲۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
70
۶۱ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4K مدل 70TU7100 ۲۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
75 اینچ
۶۲ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 4K مدل TU8000 ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۶۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K مدل TU7000 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۶۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4K QLED اسمارت مدل 75Q70T ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
85 اینچ
۶۵ تلویزیون 85اینچ سامسونگ کیولد 4KQLED اسمارت مدل 85Q70T ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
تلویزیون 2021 سامسونگ 85 اینچ au8000
۶۶ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 85AU8000 ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
تلویزیون 2021 سامسونگ au8000
۶۷ تلویزیون 75اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل AU8000 ۳۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
تلویزیون 2021 سامسونگ au9000
۶۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2021 مدل 65AU9000 ۲۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
تلویزیون سامسونگ 50 اینچ au8000
۶۹ تلویزیون 2021 سامسونگ 50 اینچ 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
تلویزیون سامسونگ 55 اینچ au8000
۷۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
تلویزیون سامسونگ 58 اینچ au7000
۷۱ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ AU7000 اسمارت 2021 4K مدل 58AU7000 ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ au7000
۷۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ au8000
۷۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
تلویزیون سامسونگ 70 اینچ au7000
۷۴ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4k AU7000 مدل 70AU7000 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
تلویزیون سامسونگ au8072
۷۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ AU8072 اسمارت 4K مدل 75AU8072 ۳۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
تلویزیون سامسونگ au9000
۷۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ اسمارت 2021 مدل 55AU9000 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۰
قیمت تلویزیون 43 اینچ سامسونگ tu7000
۷۷ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ UHD 4K 43TU7000 ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
قیمت تلویزیون 65 اینچ سامسونگ tu7000
۷۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K مدل 65TU7000 ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ bu8000
۷۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 4k 2022 مدل 55BU8000 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۱
قیمت تلویزیون سامسونگ 43 اینج au7000
۸۰ تلویزیون 43 اینچ 4K سامسونگ مدل AU7000 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
قیمت تلویزیون سامسونگ 50 اینج au7000
۸۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
قیمت تلویزیون سامسونگ 55 اینچ au7000
۸۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹