۰

لیست آخرین قیمت تلویزیون سامسونگ در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون65 اینچ سامسونگ4k اسمارت مدل 65TU7100 ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲ تلویزیون 50 اینچی 2021 QLED سامسونگ اسمارت مدل 50Q60A ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳ تلویزیون 55 اینچ‌ منحنی سامسونگ TU8300 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴ تلویزیون 55 اینچی 2021 QLED سامسونگ اسمارت مدل 55Q60A ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵ تلویزیون ۶۵ اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت ۲۰۲۱ مدل 65Q60A ۲۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ نئو کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 55QN85A ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۷ تلویزیون 75 اینچ 4K سامسونگ مدل AU7000 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۸ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل 85AU7172 ۵۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۹ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 85Q77A ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۶
۱۰ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل 75AU7172 ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4kسمارت۲۰۲۱ مدل 75Q60A ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۳ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت۲۰۲۱ مدل 85Q60A ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ نئو کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 75QN85A ۹۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ AU7100 اسمارت 4K مدل 75AU7100 ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ AU8072 اسمارت 4K مدل 65AU8072 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۷ تلویزیون 82 اینچ سامسونگ TU8000 اسمارت 4k مدل 82TU8000 ۵۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۸ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 55Q70A ۲۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۹ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 75Q70A ۴۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۰ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED اسمارت 4K مدل 55Q80A ۲۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۱ تلویزیون سامسونگ 58 اینچ 4k اسمارت مدل 58TU7000 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۲ تلویزیون 85 اینچ QLED اسمارت 2020 مدل 85Q80T ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۳ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED 4k اسمارت مدل 65Q90T ۴۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۴ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ کیولد QLED اسمارت 4k مدل 85Q80A ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 نئوکیولد 4k مدل 65QN90A ۶۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 کیولد QLED اسمارت 4k مدل 65Q77A ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۷ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 QLED اسمارت 4k مدل 65Q80A ۴۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۸ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت مدل 85Q70A ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۲۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QLED 4k مدل 75Q95T ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4K مدل 75AU7500 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4K مدل 65AU7500 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2021 نئو کیولد 4K  مدل 75QN90A ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۳ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 2021 نئو کیولد 4K  مدل 85QN90A ۱۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ نئو کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 65QN85A ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QLED کیولد 8K اسمارت مدل 55Q700T ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4K مدل 75AU8100 ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4K مدل 55AU7172 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۸ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ AD690 اسمارت HD 2021 مدل 32AD690 ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4k مدل 65AU8002 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۰ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ TU7002 اسمارت 4K مدل 43TU7002 ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ AU7100 اسمارت 4K مدل 50AU7100 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۲ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ AD590 اسمارت 2021 HD مدل 32AD590 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۳ تلویزیون 43 اینچ 2021 سامسونگ FUll HD T5300 مدل UA43T5300AU ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN700A نئو کیولد 8k مدل 65QN700A ۵۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۵ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 65Q70A ۳۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 8k Q800T مدل 65Q800T ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۷ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ QN90A نئوکیولد مدل 85QN90A ۲۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۸ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ Q70B کیولد 2022 مدل 85Q70B ۹۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۴۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q80B کیولد 2022 4k مدل 55Q80B ۲۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۰ قیمت تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q80B مدل 65Q80B 2022 ۳۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۱ قیمت و خرید تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q70B مدل 55Q70B 2022 ۲۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
32 اینچ
۵۲ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ Full HD مدل T5300 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
40اینچ
۵۳ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ اسمارت مدل 40T5300 ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
43اینچ
۵۴ تلویزیون 43اینچ سامسونگ اسمارت مدل 43T5300 ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
50 اینچ
۵۵ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K مدل 50TU8500 ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
55 اینچ
۵۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K مدل 55Q60T ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۷ تلویزیون UHD 4K کریستال مدل TU8000 اندازه 55 اینچ ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K مدل TU7000 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۵۹ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ UHD 4K کریستال مدل TU8500 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
55اینچ
۶۰ تلویزیون 55اینچ سامسونگ کیولدQLEDاسمارت 4K مدل55Q70T ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۱ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 55AU7100 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
60اینچ
۶۲ تلویزیون 60 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
65 اینچ
۶۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K QLED اسمارت مدل65Q70T ۳۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۴ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K مدل 65TU8300 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K مدل 65TU8000 ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
65اینچ
۶۶ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 65AU7100 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
70
۶۷ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4K مدل 70TU7100 ۲۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
75 اینچ
۶۸ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 4K مدل TU8000 ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۶۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K مدل TU7000 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۷۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4K QLED اسمارت مدل 75Q70T ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
85 اینچ
۷۱ تلویزیون 85اینچ سامسونگ کیولد 4KQLED اسمارت مدل 85Q70T ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ bu8000
۷۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 4k 2022 مدل 65BU8000 ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون 2021 سامسونگ 75 اینچ bu8000
۷۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 2022 4k مدل 75BU8000 ۳۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون 2021 سامسونگ 85 اینچ au8000
۷۴ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 85AU8000 ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون 2021 سامسونگ au8000
۷۵ تلویزیون 75اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل AU8000 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون 2021 سامسونگ au9000
۷۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2021 مدل 65AU9000 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون 55 اینچ کیولدسامسونگ q60b
۷۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q60B کیولد 4k 2022 مدل 55Q60B ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ bu8500
۷۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU8500 اسمارت 4k 2022 مدل 65BU8500 ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ 50 اینچ au8000
۷۹ تلویزیون 2021 سامسونگ 50 اینچ 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ 50 اینچ bu8000
۸۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 2022 4k مدل 50BU8000 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ 55 اینچ au8000
۸۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ 58 اینچ au7000
۸۲ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ AU7000 اسمارت 2021 4K مدل 58AU7000 ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ au7000
۸۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ au8000
۸۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۲۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ 70 اینچ au7000
۸۵ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4k AU7000 مدل 70AU7000 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ au8072
۸۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ AU8072 اسمارت 4K مدل 75AU8072 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ au9000
۸۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ اسمارت 2021 مدل 55AU9000 ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون سامسونگ Q70B
۸۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q70B کیولد 2022 4K مدل 65Q70B ۳۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون کیولد سامسونگ 65 اینچ
۸۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q60B کیولد 4K 2022 مدل 65Q60B ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
تلویزیون کیولد سامسونگ Q60B
۹۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q60B کیولدمحصول 2022 4k مدل 75Q60B ۴۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 43 اینچ سامسونگ tu7000
۹۱ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ UHD 4K 43TU7000 ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 50 اینچ سامسونگ bu8500
۹۲ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ BU8500 کریستالی اسمارت 4k 2022 مدل 50BU8500 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 65 اینچ سامسونگ tu7000
۹۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K مدل 65TU7000 ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون 75 اینچ سامسونگ q70b
۹۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q70B کیولد 4K 2022 مدل 75Q70B ۵۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ bu8000
۹۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 4k 2022 مدل 55BU8000 ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون سامسونگ 43 اینج au7000
۹۶ تلویزیون 43 اینچ 4K سامسونگ مدل AU7000 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون سامسونگ 50 اینج au7000
۹۷ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون سامسونگ 55 اینچ au7000
۹۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
قیمت تلویزیون سامسونگ BU8500
۹۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل BU8500 اسمارت 2022 4k مدل 55BU8500 ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
مشخصات تلویزیون BU8072 سامسونگ
۱۰۰ تلویزیون سامسونگ BU8072 سایز 55 اینچ مدل 55BU8072 ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۱۰