۰

لیست آخرین قیمت تلویزیون سونی در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55A8H ۴۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۲ تلویزیون سونی 85 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 85X85J ۱۰۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۳ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 55X90J ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۴ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 55X85J ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۵ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 55X80J ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۶ تلویزیون سونی 43 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 43X80J ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۷ تلویزیون سونی 65 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 65X95J ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۸ تلویزیون 65 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65A90J ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۹ تلویزیون 65 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 65A80J ۷۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۱۰ تلویزیون 55 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 55A80J ۵۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۱۱ تلویزیون 55 اینچ سونی X80K اسمارت 2022 4K مدل 55X80K ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۱۲ تلویزیون 65 اینچ سونی X90K اسمارت 2022 4k مدل 65X90K ۶۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۱۳ قیمت تلویزیون 65 اینچ سونی X85K اسمارت 4K 2022 مدل 65X85K ۵۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۱۴ قیمت و خریدتلویزیون سونی X90K سایز 85 اینچ مدل 2022 85X890K ۱۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۱۵ تلویزیون سونی 85 اینچ X85K اسمارت 2022 مدل 85X85K ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۱۶ تلویزیون 75 اینچ سونی X80L اسمارت 75X80L ۷۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۱۷ تلویزیون 55 اینچ سونی X80L اسمارت 55X80L ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۱۸ تلویزیون 55 اینچ سونی X85L اسمارت 2023 مدل 55X85L ۴۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۱۹ تلویزیون 85 اینچ سونی X90L اسمارت 2023 مدل 85X90L ۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۲۰ تلویزیون 75 اینچ سونی X85L اسمارت 75X85L ۸۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۲۱ تلویزیون سونی 65 اینچ X90L اسمارت 2023 مدل 65X90L ۶۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۲۲ تلویزیون 65 اینچ سونی X85L اسمارت 2023 مدل 65X85L ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۲۳ تلویزیون 75 اینچ سونی X90L اسمارت 2023 مدل 75X90L ۱۰۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۲۴ تلویزیون 75 اینچ سونی x95l اسمارت 2023 مدل 75x95l ۱۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۲۵ تلویزیون 55 اینچ سونی X90L اسمارت 2023 مدل 55X90L ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۲۶ تلویزیون 85 اینچ سونی X80L مدل 85X80L ۱۰۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۲۷ تلویزیون سونی X77L سایز 65 اینچ مدل 65X77L ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
۲۸ تلویزیون سونی X77L سایز 55 اینچ مدل 55X77L ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
480000000
۲۹ تلویزیون 55 اینچ سونی X90K اسمارت 4k 2022 مدل 55X90K ۴۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
تلویزیون X81J سایز55اینچ
۳۰ تلویزیون 55 اینچ سونی X81J اسمارت 2022 مدل 55X81J ۳۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
تلویزیون سونی 75x95k
۳۱ قیمت تلویزیون 75 اینچ سونی X95K اسمارت 2022 مدل 75X95K ۱۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
تلویزیون سونی x75k
۳۲ قیمت و خریدتلویزیون 65 اینچ سونی X75K مدل 65X75K 2022 ۳۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
تلویزیون سونی X75K
۳۳ تلویزیون 50 اینچ سونی X75K اسمارت 2022 مدل 50X75K ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
تلویزیون سونی x75k
۳۴ تلویزیون 55 اینچ سونی X75K اسمارت 2022 مدل 55X75K ۲۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
تلویزیون سونی X80K
۳۵ تلویزیون سونی 65 اینچ X80K اسمارت 2022 4k مدل 65X80K ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
تلویزیون سونی x85k
۳۶ تلویزیون 55 اینچ سونی X85K اسمارت 2022 4K مدل 55X85K ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
تلویزیون سونی x90k
۳۷ تلویزیون 75 اینچ سونی X90K اسمارت2022 مدل 75X90K ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
قیمت تلویزیون 75 اینچ سونی X85K
۳۸ تلویزیون 75 اینچ سونی X85K اسمارت 2022 4K مدل 75X85K ۸۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
قیمت تلویزیون سونی x80k
۳۹ تلویزیون 75 اینچ سونی X80K اسمارت 4K 2022 مدل 75X80K ۶۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱
قیمت تلویزیون سونی X80L
۴۰ تلویزیون 65 اینچ سونی X80L اسمارت 2023 مدل 65X80L ۵۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۱